Homepage ☰

Vocabulary 🔤

Numbers 🔢

Phrases 💬

Grammar 📘

More

Armenian Verbs

Welcome to the 10th lesson about verbs in Armenian. We will first learn about the present tense, followed by the past tense, and future tense. We will also analyze some grammar rules, and finally practice how to ask for direction in Armenian.

Verbs are used to express an action (I swim) or a state of being (I am). The present tense in Armenian conveys a situation or event in the present time. Here are some examples:

Present Tense - Armenian - Pronunciation
I speak English Ես խոսում եմ անգլերեն: [Yes khosum yem angleren.] Audio
you speak French Դուք խոսում եմ ֆրանսերեն: [Duk’ khosum yem franseren] Audio
he speaks German Նա խոսում է գերմաներեն: [Na khosum e germaneren] Audio
she speaks Italian Նա խոսում է իտալերեն: [Na khosum e italeren] Audio
we speak Arabic Մենք խոսում ենք արաբերեն: [Menk’ khosum yenk’ araberen] Audio
they speak Chinese Նրանք խոսում են չինարեն: [Nrank’ khosum yen ch’inaren] Audio

The past tense in Armenian conveys a situation or event in the past time. Here are some examples:

Past Tense - Armenian - Pronunciation
I visited France Ես Ֆրանսիա այցելեցի: [Yes Fransia ayts’yelets’i] Audio
you visited Italy Դուք Իտալիա այցելեցիք: [Duk’ Italia ayts’yelets’ik’.] Audio
he visited Morocco Նա Մարոկկո այցելեց: [Na Marokko ayts’yelets’] Audio
she visited China Նա Չինաստան այցելեց: [Na Ch’inastan ayts’yelets’] Audio
we visited Mexico Մենք Մեքսիկա այցելեցինք: [Menk’ Mek’sika ayts’yelets’ink’] Audio
they visited Kenya Նրանք Քենիա այցելեցին: [Nrank’ K’yenia ayts’yelets’in] Audio

The future tense in Armenian conveys a situation or event which is anticipated to happen in the future. Here are some examples:

Future Tense - Armenian - Pronunciation
I will drink milk Ես կաթ կխմեմ: [Yes kat’ kkhmem] Audio
you will drink coffee Դուք սուրճ կխմեք: [Duk’ surch kkhmek’] Audio
he will drink tea Նա թեյ կխմի: [Na t’yey kkhmi] Audio
she will drink water Նա ջուր կխմի: [Na jur kkhmi] Audio
we will drink apple juice Մենք խնձորի հյութ կխմենք: [Menk’ khndzori hyut’ kkhmenk’] Audio
they will drink tea Նրանք թեյ կխմեն: [Nrank’ t’yey kkhmen] Audio

Now let's take a break and refresh our vocabulary by learning the body parts.

ear
ear Audio ականջ [akanj]
eye
eye Audio աչք [ach’k’]
mouth
mouth Audio բերան [beran]
nose
nose Audio քիթ [k’it’]
hair
hair Audio մազ [maz]
face
face Audio դեմք [demk’]
head
head Audio գլուխ [glukh]
heart
heart Audio սիրտ [sirt]
hand
hand Audio ձեռք [dzerrk’]
fingers
fingers Audio մատներ [matner]
leg
leg Audio ոտք [votk’]
feet
feet Audio ոտնաթաթեր [votnat’at’yer]

Travel Phrases in Armenian

Imagine yourself in some Armenian speaking country. The following travel phrases are highly important and can help you avoid misunderstanding. Try to memorize them and practice!

English - Armenian - Pronunciation
Can you help me? Կարող եք ինձ ոգնել? [Karogh yek’ indz vognel?] Audio
Can I help you? Կարող եմ ոգնել Ձեզ? [Karogh yem vognel Dzez?] Audio
Where is the airport? Որտեղ է օդանավակայանը? [Vortegh e odanavakayany.] Audio
Go straight ՈՒղիղ գնացեք: [Ughigh gnats’yek’] Audio
Then Հետո [Heto] Audio
Turn left Ձախ թեքվեք: [Dzakh t’yek’vek’] Audio
Turn right Աջ թեքվեք: [Aj t’yek’vek’] Audio

I hope this lesson about the verbs in Armenian was not hard for you. Please check out our main menu here for more lessons: homepage. To see the full menu, you can also click on the "Menu" icon on the left side.


Inspirational Quote: Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do. Goethe


Homepage ☰

Vocabulary 🔤

Numbers 🔢

Phrases 💬

Grammar 📘

More

Copyright © 2018 LEARN101.ORG.
All rights reserved.