Armenian Nouns

Welcome to the third Armenian lesson about nouns. This time we will first learn about fruits and vegetables, followed by grammar rules, then food items, finally a conversation in Armenian to help you practice your daily phrases. To hear the pronunciation, just click on the sound icon.

potatoes
potatoes Audio
փաթաթեսներ [p’at’at’yesner]
tomatoes
tomatoes Audio
լոլիկներ [lolikner]
onions
onions Audio
սոխեր [sokher]
carrots
carrots Audio
ստեպղիններ [stepghinner]
fruits
fruits Audio
մրգեր [mrger]
apples
apples Audio
խնձորներ [khndzorner]
bananas
bananas Audio
բանաններ [bananner]
oranges
oranges Audio
նարինջներ [narinjner]

Nouns Grammar Rules

In general nouns refer to a person, an object, or abstract ideas. For example: a fast runner the noun is [runner] because it refers to a person. The examples below use nouns in different ways and places to demonstrate how they behave in a sentence.

Grammar + Rules
Armenian + Pronunciation
do you have milk?
[verb + noun]
Կաթ ունեք? Audio
[Kat’ unek’?]
I have milk and coffee
[preposition + noun]
Ես կաթ և սուրճ ունեմ: Audio
[Yes kat’ yev surch unem.]
he has three apples
[number + plural noun]
Նա երեք խնձոր ունի: Audio
[Na yerek’ khndzor uni]
she only has one apple
[number + singular noun]
Նա միայն մեկ խնձոր ունի: Audio
[Na miayn mek khndzor uni]
we live in a small house
[adjective + noun]
Մենք ապրում ենք մի փոքր տան մեջ: Audio
[Menk’ aprum yenk’ mi p’vok’r tan mej]
I like our breakfast
[pronoun + noun]
Ինձ դուր է գալիս մեր նախաճաշը: Audio
[Indz dur e galis mer nakhachashy]

The following are nouns of food items that you might be interested in learning and memorizing.

bread
bread Audio
հաց [hats’]
milk
milk Audio
կաթ [kat’]
butter
butter Audio
կարագ [karag]
cheese
cheese Audio
պանիր [panir]
coffee
coffee Audio
սուրճ [surch]
sandwich
sandwich Audio
սենդվիչ [sendvich’]
meat
meat Audio
միս [mis]
chicken
chicken Audio
հավ [hav]
fish
fish Audio
ձուկ [dzuk]
breakfast
breakfast Audio
նախաճաշ [nakhachash]
lunch
lunch Audio
երկրորդ նախաճաշ [yerkrord nakhachash]
dinner
dinner Audio
ճաշ [chash]

Conversation in Armenian

Now we finally reach the fun part, the practice of the daily conversations. These phrases are used to get to know new people, and break the ice.

English
Armenian
Pronunciation
Do you speak (English/ Armenian)?
(Անգլերեն/ Հայերեն) խոսում եք?
[(Angleren / Hayeren) khosum yek’?] Audio
Just a little
Մի քիչ
[Mi k’ich’] Audio
I like Armenian
Ինձ դուր է գալիս հայերեն լեզուն:
[Indz dur e galis hayeren lezun] Audio
Can I practice with you?
Կարող եմ վարժել լեզուս Ձեզ հետ?
[Karogh yem varzhel lezus Dzez het] Audio
How old are you?
Քանի տարեկան եք?
[K’ani tarekan yek’] Audio
I'm thirty three years old
Ես երեսուն տարեկան եմ:
[Yes yeresun tarekan yem] Audio
It was nice talking to you
Հաճելի էր Ձեզ հետ զրուցել:
[Hacheli er Dzez het zruts’yel] Audio

I hope you enjoyed this lesson about the nouns in Armenian. If you have any question about this lesson please contact me here. Now check the next lesson below.

Armenian Adjectives   Armenian Adjectives

Armenian Plural   Armenian PluralShare

Inspirational Quote: A coward gets scared and quits. A hero gets scared, but still goes on.