Homepage ☰

Vocabulary 🔤

Numbers 🔢

Phrases 💬

Grammar 📘

More

Armenian Plural

Welcome to the fourth Armenian lesson about the plural. This time we will learn about the singular form and what it looks like in the plural, followed by grammar rules, finally a list of emergency phrases. To hear the pronunciation, just click on the sound icon.

book
book Audio գիրք [girk’]
books
books Audio գրքեր [grk’yer]
car
car Audio ավտոմեքենա [avtomek’yena]
cars
cars Audio ավտոմեքենաներ [avtomek’yenaner]
tree
tree Audio ծառ [tsarr]
trees
trees Audio ծառեր [tsarrer]
flower
flower Audio ծաղիկ [tsaghik]
flowers
flowers Audio ծաղիկներ [tsaghikner]

Plural Grammar Rules

The plural is the form which refers to more than one object or person. For example: I speak two languages the plural here is [languages] because it refers to more than one [language]. The examples below use plurals in different ways and places to demonstrate how they look when converted from their singular form.

Grammar + Rules - Armenian + Pronunciation
I speak one language
[singular form] Ես խոսում եմ մեկ լեզվով: Audio [Yes khosum yem mek lezvov]
we speak three languages
[plural noun] Մենք խոսում ենք երեք լեզուներով: Audio [Menk’ khosum yenk’ yerek’ lezunerov]
he visits many countries
[adverb + plural noun] Նա բազմաթիվ երկրներ է այցելում: Audio [Na bazmat’iv yerkrner e ayts’yelum]
they are happy now
[plural pronoun] Նրանք ուրախ են հիմա: Audio [Nrank’ urakh yen hima]
she has five red shoes
[adjective + plural noun] Նա հինգ կարմիր կոշիկ ունի: Audio [Na hing karmir koshik uni]
I want a sandwich without onions
[preposition + plural noun] Ես առանց սոխի սենդվիչ եմ ուզում: Audio [Yes arrants’ sokhi sendvich’ yem uzum]

The following is a list of examples showing both the singular and plural form. This demonstrates how the plural is used with humans, objects and animals.

woman
woman Audio կին [kin]
women
women Audio կանայք [kanayk’]
man
man Audio մարդ [mard]
men
men Audio տղամարդիկ [tghamardik]
house
house Audio տուն [tun]
houses
houses Audio տներ [tner]
cup
country Audio գավաթ [gavat’]
cups
countries Audio գավաթներ [gavat’ner]
cow
cow Audio կով [kov]
cows
cows Audio կովեր [kover]
horse
horse Audio ձի [dzi]
horses
horses Audio ձիեր [dzier]

Emergency Phrases

Now it's time to practice your Armenian by looking at these phrases which are related to emergencies. Be prepared when traveling abroad, just in case you need help or by offering help to someone else. I recommend writing these expressions down on a notebook before traveling.

English - Armenian - Pronunciation
Help Օգնեցեք! [Ognets’yek’] Audio
Call the ambulance Շտապ ոգնություն կանչեք: [Shtap vognut’yun kanch’yek’] Audio
I need a doctor Ես բժշկի կարիք ունեմ: [Yes bzhshki karik’ unem] Audio
Where is the closest pharmacy? Որտեղ է մոտակա դեղատունը? [Vortegh e motaka deghatuny] Audio
Are you okay? Ձեզ հետ ամեն բան կարգին է? [Dzez het amen ban kargin e] Audio
I am sick Ես վատ եմ զգում: [Yes vat yem zgum] Audio
Call the police Ոստիկանություն կանչեք: [Vostikanut’yun kanch’yek’] Audio

Did you enjoy this lesson about the plural in Armenian? I hope so, if you have any problem with this lesson contact me with questions you have homepage. You can now check the next lesson below.


Inspirational Quote: The secret of success is to know something nobody else knows. Aristotle


Homepage ☰

Vocabulary 🔤

Numbers 🔢

Phrases 💬

Grammar 📘

More

Copyright © 2018 LEARN101.ORG.
All rights reserved.