Armenian Plural

Welcome to the fourth Armenian lesson about the plural. This time we will learn about the singular form and what it looks like in the plural, followed by grammar rules, finally a list of emergency phrases. To hear the pronunciation, just click on the sound icon.

book
book Audio
գիրք [girk’]
books
books Audio
գրքեր [grk’yer]
car
car Audio
ավտոմեքենա [avtomek’yena]
cars
cars Audio
ավտոմեքենաներ [avtomek’yenaner]
tree
tree Audio
ծառ [tsarr]
trees
trees Audio
ծառեր [tsarrer]
flower
flower Audio
ծաղիկ [tsaghik]
flowers
flowers Audio
ծաղիկներ [tsaghikner]

Plural Grammar Rules

The plural is the form which refers to more than one object or person. For example: I speak two languages the plural here is [languages] because it refers to more than one [language]. The examples below use plurals in different ways and places to demonstrate how they look when converted from their singular form.

Grammar + Rules
Armenian + Pronunciation
I speak one language
[singular form]
Ես խոսում եմ մեկ լեզվով: Audio
[Yes khosum yem mek lezvov]
we speak three languages
[plural noun]
Մենք խոսում ենք երեք լեզուներով: Audio
[Menk’ khosum yenk’ yerek’ lezunerov]
he visits many countries
[adverb + plural noun]
Նա բազմաթիվ երկրներ է այցելում: Audio
[Na bazmat’iv yerkrner e ayts’yelum]
they are happy now
[plural pronoun]
Նրանք ուրախ են հիմա: Audio
[Nrank’ urakh yen hima]
she has five red shoes
[adjective + plural noun]
Նա հինգ կարմիր կոշիկ ունի: Audio
[Na hing karmir koshik uni]
I want a sandwich without onions
[preposition + plural noun]
Ես առանց սոխի սենդվիչ եմ ուզում: Audio
[Yes arrants’ sokhi sendvich’ yem uzum]

The following is a list of examples showing both the singular and plural form. This demonstrates how the plural is used with humans, objects and animals.

woman
woman Audio
կին [kin]
women
women Audio
կանայք [kanayk’]
man
man Audio
մարդ [mard]
men
men Audio
տղամարդիկ [tghamardik]
house
house Audio
տուն [tun]
houses
houses Audio
տներ [tner]
cup
country Audio
գավաթ [gavat’]
cups
countries Audio
գավաթներ [gavat’ner]
cow
cow Audio
կով [kov]
cows
cows Audio
կովեր [kover]
horse
horse Audio
ձի [dzi]
horses
horses Audio
ձիեր [dzier]

Emergency Phrases

Now it's time to practice your Armenian by looking at these phrases which are related to emergencies. Be prepared when traveling abroad, just in case you need help or by offering help to someone else. I recommend writing these expressions down on a notebook before traveling.

English
Armenian
Pronunciation
Help
Օգնեցեք!
[Ognets’yek’] Audio
Call the ambulance
Շտապ ոգնություն կանչեք:
[Shtap vognut’yun kanch’yek’] Audio
I need a doctor
Ես բժշկի կարիք ունեմ:
[Yes bzhshki karik’ unem] Audio
Where is the closest pharmacy?
Որտեղ է մոտակա դեղատունը?
[Vortegh e motaka deghatuny] Audio
Are you okay?
Ձեզ հետ ամեն բան կարգին է?
[Dzez het amen ban kargin e] Audio
I am sick
Ես վատ եմ զգում:
[Yes vat yem zgum] Audio
Call the police
Ոստիկանություն կանչեք:
[Vostikanut’yun kanch’yek’] Audio

Did you enjoy this lesson about the plural in Armenian? I hope so, if you have any problem with this lesson contact me with questions you have here. You can now check the next lesson below.

Armenian Nouns   Armenian Nouns

Armenian Gender   Armenian GenderShare

Inspirational Quote: The secret of success is to know something nobody else knows. Aristotle