Armenian Numbers

Welcome to the sixth Armenian lesson about numbers. This time we will learn about cardinal and ordinal numbers, followed by grammar rules, then animal names, finally a conversation in Armenian to help you practice your daily phrases. Click on the sound icon to hear the words.

Cardinal and Ordinal
Armenian
Pronunciation
one
մեկ
[mek] Audio
first
առաջին
[arrajin] Audio
two
երկու
[yerku] Audio
second
երկրորդ
[yerkrord] Audio
three
երեք
[yerek’] Audio
third
երրորդ
[yerrord] Audio
four
չորս
[ch’vors] Audio
fourth
չորրորդ
[ch’vorrord] Audio
five
հինգ
[hing] Audio
fifth
հինգերորդ
[hingerord] Audio
six
վեց
[vets’] Audio
sixth
վեցերորդ
[vets’yerord] Audio
seven
յոթ
[yot’] Audio
seventh
յոթերորդ
[yot’yerord] Audio
eight
ութ
[ut’] Audio
eighth
ութերորդ
[ut’yerord] Audio
nine
ինը
[iny] Audio
ninth
իններորդ
[innerord] Audio
ten
տասը
[tasy] Audio
tenth
տասներորդ
[tasnerord] Audio
eleven
տասնմեկ
[tasnmek] Audio
eleventh
տասնմեկերորդ
[tasnmekerord] Audio
twelve
տասներկու
[tasnerku] Audio
twelfth
տասներկուերորդ
[tasnerkuerord] Audio
thirteen
տասներեք
[tasnerek’] Audio
thirteenth
տասներեքերորդ
[tasnerek’yerord] Audio
fourteen
տասնչորս
[tasnch’vors] Audio
once
մի անգամ
[mi angam] Audio
fifteen
տասնհինգ
[tasnhing] Audio
twice
երկու անգամ
[yerku angam] Audio
sixteen
տասնվեց
[tasnvets’] Audio
Monday
երկուշաբթի
[yerkushabt’i] Audio
seventeen
տասնյոթ
[tasnyot’] Audio
Tuesday
երեքշաբթի
[yerek’shabt’i] Audio
eighteen
տասնութ
[tasnut’] Audio
Wednesday
չորեքշաբթի
[ch’vorek’shabt’i] Audio
nineteen
տասնինը
[tasniny] Audio
Thursday
հինգշաբթի
[hingshabt’i] Audio
twenty
քսան
[k’san] Audio
Friday
ուրբաթ
[urbat’] Audio
seventy one
յոթանասունմեկ
[yot’anasunmek] Audio
Saturday
շաբաթ
[shabat’] Audio
one hundred
հարյուր
[haryur] Audio
Sunday
կիրակի
[kiraki] Audio

Numbers Grammar Rules

Armenian cardinal numbers refer to the counting numbers, because they show quantity. For example: I speak two languages. Ordinal numbers on the other hand tell the order of things and their rank: my first language is Armenian. The examples below use numbers in different ways and places to demonstrate how they behave in a sentence.

Grammar + Rules
Armenian + Pronunciation
I have three dogs
[number + noun]
Ես երեք շուն ունեմ: Audio
[Yes yerek’ shun unem]
my daughter has two cats
[number + noun]
Իմ դուստրը երկու կատու ունի: Audio
[Im dustry yerku katu uni]
she speaks seven languages
[verb + number]
Նա խոսում է յոթ լեզուներով: Audio
[Na khosum e yot’ lezunerov]
my brother has one son
[number + singular noun]
Եղբայրս մեկ որդի ունի: Audio
[Yeghbayrs mek vordi uni]
this is my second lesson
[ordinal number + noun]
Սա իմ երկրորդ դասն է: Audio
[Sa im yerkrord dasn e]
did you read the third book?
[ordinal number + noun]
Դուք կարդացել եք երրորդ գիրքը? Audio
[Duk’ kardats’yel yek’ yerrord girk’y?]

We're not done yet! The following is a list of animals.

cow
cow Audio
կով [kov]
goat
goat Audio
այծ [ayts]
donkey
donkey Audio
ավանակ [avanak]
horse
horse Audio
ձի [dzi]
dog
dog Audio
շուն [shun]
cat
cat Audio
կատու [katu]
mouse
mouse Audio
մուկ [muk]
bird
bird Audio
թռչուն [t’rrch’un]

Conversation in Armenian

Now we finally reach the last part, the practice of the daily conversations. These phrases are used to get to know new people, and break the ice.

English
Armenian
Pronunciation
Where are you from?
Դուք որտեղից եք?
[Duk’ vorteghits’ yek’.] Audio
I'm from the U.S
Ես Ամերիկայից եմ:
[Yes Amerikayits’ yem] Audio
I'm American
Ես Ամերիկացի եմ:
[Yes Amerikats’i yem] Audio
Where do you live?
Որտեղ եք ապրում?
[Vortegh yek’ aprum?] Audio
I live in the U.S
Ես ապրում եմ Միացյալ Նահանգներում:
[Yes aprum yem Miats’yal Nahangnerum] Audio
What do you do for a living?
Ինչով եք զբաղվում?
[Inch’ov yek’ zbaghvum?] Audio
I'm a student
Ես ուսանող եմ:
[Yes usanogh yem] Audio

Did you enjoy this lesson about numbers in Armenian? I hope so, if you have any problem with this lesson contact me with questions you have here. You can now check the next lesson below.

Armenian Gender   Armenian Gender

Armenian Phrases   Armenian PhrasesShare

Inspirational Quote: Do not wait to strike till the iron is hot; but make it hot by striking. William B. Sprague