Homepage ☰

Vocabulary 🔤

Numbers 🔢

Phrases 💬

Grammar 📘

More

Armenian Numbers

Welcome to the sixth Armenian lesson about numbers. This time we will learn about cardinal and ordinal numbers, followed by grammar rules, then animal names, finally a conversation in Armenian to help you practice your daily phrases. Click on the sound icon to hear the words.

Cardinal and Ordinal - Armenian - Pronunciation
one մեկ [mek] Audio
first առաջին [arrajin] Audio
two երկու [yerku] Audio
second երկրորդ [yerkrord] Audio
three երեք [yerek’] Audio
third երրորդ [yerrord] Audio
four չորս [ch’vors] Audio
fourth չորրորդ [ch’vorrord] Audio
five հինգ [hing] Audio
fifth հինգերորդ [hingerord] Audio
six վեց [vets’] Audio
sixth վեցերորդ [vets’yerord] Audio
seven յոթ [yot’] Audio
seventh յոթերորդ [yot’yerord] Audio
eight ութ [ut’] Audio
eighth ութերորդ [ut’yerord] Audio
nine ինը [iny] Audio
ninth իններորդ [innerord] Audio
ten տասը [tasy] Audio
tenth տասներորդ [tasnerord] Audio
eleven տասնմեկ [tasnmek] Audio
eleventh տասնմեկերորդ [tasnmekerord] Audio
twelve տասներկու [tasnerku] Audio
twelfth տասներկուերորդ [tasnerkuerord] Audio
thirteen տասներեք [tasnerek’] Audio
thirteenth տասներեքերորդ [tasnerek’yerord] Audio
fourteen տասնչորս [tasnch’vors] Audio
once մի անգամ [mi angam] Audio
fifteen տասնհինգ [tasnhing] Audio
twice երկու անգամ [yerku angam] Audio
sixteen տասնվեց [tasnvets’] Audio
Monday երկուշաբթի [yerkushabt’i] Audio
seventeen տասնյոթ [tasnyot’] Audio
Tuesday երեքշաբթի [yerek’shabt’i] Audio
eighteen տասնութ [tasnut’] Audio
Wednesday չորեքշաբթի [ch’vorek’shabt’i] Audio
nineteen տասնինը [tasniny] Audio
Thursday հինգշաբթի [hingshabt’i] Audio
twenty քսան [k’san] Audio
Friday ուրբաթ [urbat’] Audio
seventy one յոթանասունմեկ [yot’anasunmek] Audio
Saturday շաբաթ [shabat’] Audio
one hundred հարյուր [haryur] Audio
Sunday կիրակի [kiraki] Audio

Numbers Grammar Rules

Armenian cardinal numbers refer to the counting numbers, because they show quantity. For example: I speak two languages. Ordinal numbers on the other hand tell the order of things and their rank: my first language is Armenian. The examples below use numbers in different ways and places to demonstrate how they behave in a sentence.

Grammar + Rules - Armenian + Pronunciation
I have three dogs
[number + noun] Ես երեք շուն ունեմ: Audio [Yes yerek’ shun unem]
my daughter has two cats
[number + noun] Իմ դուստրը երկու կատու ունի: Audio [Im dustry yerku katu uni]
she speaks seven languages
[verb + number] Նա խոսում է յոթ լեզուներով: Audio [Na khosum e yot’ lezunerov]
my brother has one son
[number + singular noun] Եղբայրս մեկ որդի ունի: Audio [Yeghbayrs mek vordi uni]
this is my second lesson
[ordinal number + noun] Սա իմ երկրորդ դասն է: Audio [Sa im yerkrord dasn e]
did you read the third book?
[ordinal number + noun] Դուք կարդացել եք երրորդ գիրքը? Audio [Duk’ kardats’yel yek’ yerrord girk’y?]

We're not done yet! The following is a list of animals.

cow
cow Audio կով [kov]
goat
goat Audio այծ [ayts]
donkey
donkey Audio ավանակ [avanak]
horse
horse Audio ձի [dzi]
dog
dog Audio շուն [shun]
cat
cat Audio կատու [katu]
mouse
mouse Audio մուկ [muk]
bird
bird Audio թռչուն [t’rrch’un]

Conversation in Armenian

Now we finally reach the last part, the practice of the daily conversations. These phrases are used to get to know new people, and break the ice.

English - Armenian - Pronunciation
Where are you from? Դուք որտեղից եք? [Duk’ vorteghits’ yek’.] Audio
I'm from the U.S Ես Ամերիկայից եմ: [Yes Amerikayits’ yem] Audio
I'm American Ես Ամերիկացի եմ: [Yes Amerikats’i yem] Audio
Where do you live? Որտեղ եք ապրում? [Vortegh yek’ aprum?] Audio
I live in the U.S Ես ապրում եմ Միացյալ Նահանգներում: [Yes aprum yem Miats’yal Nahangnerum] Audio
What do you do for a living? Ինչով եք զբաղվում? [Inch’ov yek’ zbaghvum?] Audio
I'm a student Ես ուսանող եմ: [Yes usanogh yem] Audio

Did you enjoy this lesson about numbers in Armenian? I hope so, if you have any problem with this lesson contact me with questions you have homepage. You can now check the next lesson below.


Inspirational Quote: Do not wait to strike till the iron is hot; but make it hot by striking. William B. Sprague


Homepage ☰

Vocabulary 🔤

Numbers 🔢

Phrases 💬

Grammar 📘

More

Copyright © 2018 LEARN101.ORG.
All rights reserved.