Assamese Phrases

Welcome to our seventh lesson about popular Assamese phrases. This page will include greetings, questions, emergency and survival expressions, asking for direction, language practice, introducing yourself, holiday wishes, and finally some travel phrases.

Holiday WishesAssamesePronunciation
Happy birthdayজন্মদিনৰ শুভকামনা।[Janmadinara śubhakāmanā.]
Happy new yearনৱবৰ্ষৰ শুভকামনা।[Narabarṣara śubhakāmanā.]
Merry Christmasমেৰী খ্রীষ্টমাচ[Mēraī khrīṣṭamāca]
Good luckগুদলাক[Gudalāka]
Congratulationsকংগ্রেশ্বুলেশ্বনছ[Kaṅgrēśbulēśbanacha]

Travel PhrasesAssamesePronunciation
I have a reservation (hotel)মোৰ এটা আৰক্ষণ আছে[Mōra ēṭā ārakṣaṇa āchē]
Do you have rooms available?আপোনাৰ তাত কোঠা পোৱা যাবনে?[Āpōnāra tāta kōṭhā pōraā yābanē?]
I would like a non-smoking roomমই এটা ধূমপানবৰ্জিত কোঠা বিচাৰিছো।[Ma'i ēṭā dhūmapānabarjita kōṭhā bicāraichō.]
What is the charge per night?প্রতিনিশাৰ মূল্য কিমান?[Pratiniśāra mūlya kimāna?]
Is this seat taken?এই আসনখনত কোনোবা বহিছে নেকি?[Ē'i āsanakhanata kōnōbā bahichē nēki?]
I'm vegetarianমই নিৰামীষভোজী।[Ma'i niraāmīṣabhōjī.]
Waiterৱেইটাৰ[Raē'iṭāra]
How much is this?এইটোৰ দাম কিমান? [Ē'iṭōra dāma kimāna?]
This is very expensiveএইটো বৰ দামী।[Ē'iṭō bara dāmī.]

I hope you enjoyed this lesson about the phrases in Assamese. If you have any question about this lesson please contact me here. The next lesson is below.

Assamese Numbers       Assamese Numbers

Assamese Grammar       Assamese Grammar

Inspirational Quote: Every artist was first an amateur. R. W. Emerson

Please visit our language learning website for more free language lessons.