Assamese Phrases

Welcome to our seventh lesson about popular Assamese phrases. This page will include greetings, questions, emergency and survival expressions, asking for direction, language practice, introducing yourself, holiday wishes, and finally some travel phrases.

Holiday Wishes Assamese Pronunciation
Happy birthday জন্মদিনৰ শুভকামনা। [Janmadinara śubhakāmanā.]
Happy new year নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা। [Narabarṣara śubhakāmanā.]
Merry Christmas মেৰী খ্রীষ্টমাচ [Mēraī khrīṣṭamāca]
Good luck গুদলাক [Gudalāka]
Congratulations কংগ্রেশ্বুলেশ্বনছ [Kaṅgrēśbulēśbanacha]

Travel Phrases Assamese Pronunciation
I have a reservation (hotel) মোৰ এটা আৰক্ষণ আছে [Mōra ēṭā ārakṣaṇa āchē]
Do you have rooms available? আপোনাৰ তাত কোঠা পোৱা যাবনে? [Āpōnāra tāta kōṭhā pōraā yābanē?]
I would like a non-smoking room মই এটা ধূমপানবৰ্জিত কোঠা বিচাৰিছো। [Ma'i ēṭā dhūmapānabarjita kōṭhā bicāraichō.]
What is the charge per night? প্রতিনিশাৰ মূল্য কিমান? [Pratiniśāra mūlya kimāna?]
Is this seat taken? এই আসনখনত কোনোবা বহিছে নেকি? [Ē'i āsanakhanata kōnōbā bahichē nēki?]
I'm vegetarian মই নিৰামীষভোজী। [Ma'i niraāmīṣabhōjī.]
Waiter ৱেইটাৰ [Raē'iṭāra]
How much is this? এইটোৰ দাম কিমান? [Ē'iṭōra dāma kimāna?]
This is very expensive এইটো বৰ দামী। [Ē'iṭō bara dāmī.]

I hope you enjoyed this lesson about the phrases in Assamese. If you have any question about this lesson please contact me here. The next lesson is below.

Assamese Numbers   Assamese Numbers

Assamese Grammar   Assamese Grammar


Share

Inspirational Quote: Every artist was first an amateur. R. W. Emerson

Copyright © 2015 Learn101. All rights reserved.