Oriya Phrases

Welcome to our seventh lesson about popular Oriya phrases. This page will include greetings, questions, emergency and survival expressions, asking for direction, language practice, introducing yourself, holiday wishes, and finally some travel phrases.

Holiday Wishes
Oriya
Pronunciation
Happy birthday
ହାପ୍ପୀ ବାର୍ଥଡେ
[hāppī bārthaḍē]
Happy new year
ହାପ୍ପୀ ନ୍ୟୁ ୟର୍
[hāppī nẏu ẏar]
Merry Christmas
ମେରୀ କ୍ରିସମାସ୍
[mērī krisamās]
Good luck
ଗୁଡ୍ ଲକ୍
[guḍ lak]
Congratulations
କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ୍
[kaṅgrāculēsans]

Travel Phrases
Oriya
Pronunciation
I have a reservation (hotel)
ମୋର ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି
[mōra gōṭē rijarbhēsan achi]
Do you have rooms available?
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ରୁମ୍ ଅଛି କି?
[āpaṇaṅka pākharē khāli rum achi ki.]
I would like a non-smoking room
ମୋର ଗୋଟେ ନନ୍-ସ୍ମୋକିଙ୍ଗ୍ ରୁମ୍ ଦରକାର
[mōra gōṭē nan - smōkiṅg rum darakāra]
What is the charge per night?
ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ଚାର୍ଜ କେତେ?
[gōṭē rāti pā'im̐ cārja kētē.]
Is this seat taken?
ଏହି ସିଟ୍ ଟି କିଏ ନେଇଛନ୍ତି କି?
[ēhi siṭ ṭi ki'ē nē'ichanti ki.]
I'm vegetarian
ମୁଁ ଶାକାହାରୀ ଅଟେ
[mum̐ śākāhārī aṭē]
Waiter
ୱେଟର୍
[ẇēṭar]
How much is this?
ୟାର ଦାମ୍ କେତେ?
[ẏāra dām kētē.]
This is very expensive
ଏଇଟା ବହୁତ ଦାମିକିଆ
[ē'iṭā bahuta dāmiki'ā]

I hope you enjoyed this lesson about the phrases in Oriya. If you have any question about this lesson please contact me here. The next lesson is below.

Oriya Numbers   Oriya Numbers

Oriya Grammar   Oriya Grammar


Share

Inspirational Quote: Every artist was first an amateur. R. W. Emerson