Homepage ☰

Vocabulary 🔤

Numbers 🔢

Phrases 💬

Grammar 📘

More

Oriya Phrases

Welcome to our seventh lesson about popular Oriya phrases. This page will include greetings, questions, emergency and survival expressions, asking for direction, language practice, introducing yourself, holiday wishes, and finally some travel phrases.

Holiday Wishes - Oriya - Pronunciation
Happy birthday ହାପ୍ପୀ ବାର୍ଥଡେ [hāppī bārthaḍē]
Happy new year ହାପ୍ପୀ ନ୍ୟୁ ୟର୍ [hāppī nẏu ẏar]
Merry Christmas ମେରୀ କ୍ରିସମାସ୍ [mērī krisamās]
Good luck ଗୁଡ୍ ଲକ୍ [guḍ lak]
Congratulations କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ୍ [kaṅgrāculēsans]

Travel Phrases - Oriya - Pronunciation
I have a reservation (hotel) ମୋର ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି [mōra gōṭē rijarbhēsan achi]
Do you have rooms available? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ରୁମ୍ ଅଛି କି? [āpaṇaṅka pākharē khāli rum achi ki.]
I would like a non-smoking room ମୋର ଗୋଟେ ନନ୍-ସ୍ମୋକିଙ୍ଗ୍ ରୁମ୍ ଦରକାର [mōra gōṭē nan - smōkiṅg rum darakāra]
What is the charge per night? ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ଚାର୍ଜ କେତେ? [gōṭē rāti pā'im̐ cārja kētē.]
Is this seat taken? ଏହି ସିଟ୍ ଟି କିଏ ନେଇଛନ୍ତି କି? [ēhi siṭ ṭi ki'ē nē'ichanti ki.]
I'm vegetarian ମୁଁ ଶାକାହାରୀ ଅଟେ [mum̐ śākāhārī aṭē]
Waiter ୱେଟର୍ [ẇēṭar]
How much is this? ୟାର ଦାମ୍ କେତେ? [ẏāra dām kētē.]
This is very expensive ଏଇଟା ବହୁତ ଦାମିକିଆ [ē'iṭā bahuta dāmiki'ā]

I hope you enjoyed this lesson about the phrases in Oriya. Please check out our main menu here for more lessons: homepage. The next lesson is below.

Inspirational Quote: Every artist was first an amateur. R. W. Emerson


Homepage ☰

Vocabulary 🔤

Numbers 🔢

Phrases 💬

Grammar 📘

More

Copyright © 2018 LEARN101.ORG.
All rights reserved.