Homepage ☰

Vocabulary 🔤

Numbers 🔢

Phrases 💬

Grammar 📘

More

Xhosa Most Popular Words

Welcome to our Xhosa list of the most popular words and expressions. If you memorize the whole vocabulary below, you will be able to communicate with most people in Afrikaas without many issues. Make sure you add this list to your must read pages so that you don't forget the words.

Coffee Arrow ikofu

Milk Arrow ubisi

Breakfast Arrow isidlo sakusasa

Lunch Arrow isidlo sasemini

Dinner Arrow isidlo sangokuhlwa

Bread Arrow isonka

Cheese Arrow isonka samasi

Chicken Arrow inkukhu

Eggs Arrow amaqanda

Fish Arrow intlanzi

Food Arrow Ukutya

Fruit Arrow iziqhamo

Meat Arrow inyama

Sandwich Arrow Isangweji

Sugar Arrow iswekire

Tea Arrow iti

Tomatoes Arrow iitumato

Vegetables Arrow Imifuno

Water Arrow amanzi

Belt Arrow ibhanti

Clothes Arrow iimpahla

Coat Arrow idyasi

Dress Arrow ilokhwe

Glasses Arrow izibuko

Gloves Arrow iiglavu

Hat Arrow umnqwazi

Jacket Arrow ibhatyi

Pants (Trousers) Arrow iibhulukhwe

Ring Arrow umsesane

Shirt Arrow ihempe

Shoes Arrow izihlangu

Socks Arrow iikawusi

Suit Arrow isuti

Sweater Arrow ijezi

Tie Arrow utayi

Umbrella Arrow isambrela

Underwear Arrow impahla yangaphansi

Wallet Arrow isipaji

Watch Arrow iwotshi

Do you like my dress? Arrow uyayithanda na ilokhwe yam?

Book Arrow incwadi

Books Arrow iincwadi

Chair Arrow isitulo

Desk Arrow idesika

Dictionary Arrow isichazimazwi

Languages Arrow Amalwimi

Library Arrow ithala leencwadi

Laptop Arrow Ileptophu

Page Arrow iphepha

Paper Arrow iphepha

Pen Arrow ipeni

Question Arrow umbuzo

School Arrow Isikolo

Student Arrow umfundi

Teacher Arrow umfundisintsapho

University Arrow Ivasithi

I have a question Arrow Ndinombuzo

What's the name of that book? Arrow Yintoni igama laloncwadi?

Arm Arrow Ingalo

Back Arrow umqolo

Ear Arrow indlebe

Eye Arrow iliso

Face Arrow ubuso

Feet Arrow inyawo

Fingers Arrow iminwe

Hair Arrow inwele

Hand Arrow isandla

Head Arrow intloko

Heart Arrow intliziyo

Leg Arrow umlenze

Mouth Arrow umlomo

Neck Arrow intamo

Nose Arrow impumlo

Teeth Arrow amazinyo

She has beautiful eyes Arrow unamehlo amahle

Airplane Arrow inqwelomoya

Airport Arrow Isikhululo senqwelo moya

Bus Arrow ibhasi

Bus station Arrow Isikhululo sebhasi

Car Arrow imoto

Flight Arrow Ukundiza

Help Desk Arrow Idesika yoncedo

Hotel Arrow ihotele

Passport Arrow incwadi yokundwendwela

Taxi Arrow iteksi

Ticket Arrow itikiti

Tourism Arrow Inkcukacha ngezokhenketho

Train (noun) Arrow Uloliwe

Train station Arrow Isikhululo sololiwe

By train Arrow Ngololiwe

By car Arrow Ngemoto

By bus Arrow Ngebhasi

By taxi Arrow Ngeteksi

By airplane Arrow Nge ndizamshini

Do you accept credit cards? Arrow Niyayithatha ikhredithikhadi

How much will it cost? Arrow Izakuxabisa malini?

I have a reservation Arrow Ndibhukishile

I'd like to rent a car Arrow Ndingathanda ukuqasha imoto

I'm here on business /on vacation. Arrow Ndize apha ngezamashishini/iholide

Is this seat taken? Arrow Ingabe sithathiwe esisitulo?

Good luck! Arrow Ndikunqwenela okuhle

Happy birthday! Arrow Mini emnandi!

Happy new year! Arrow Unyaka omtsha omhle

Merry Christmas! Arrow Krisimesi emyoli

Baby Arrow umntwana

Boy Arrow Inkwenkwe

Brother Arrow Umtakwethu

Child (female) Arrow umntwana (oyintombazana)

Child (male) Arrow umntwana (oyindoda)

Cousin (female) Arrow umzala

Cousin (male) Arrow umzala

Daughter Arrow intombi

Father Arrow Utata

Girl Arrow intombazana

Grandfather Arrow utatomkhulu

Grandmother Arrow umakhulu

Husband Arrow umyeni

Man Arrow indoda

Mother Arrow umama

People Arrow Abantu

Sister Arrow udadewethu

Son Arrow unyana

Wife Arrow inkosikazi

Woman Arrow Umfazi

How old is your sister? Arrow mingaphi iminyaka kadade wenu?

What's your brother called? Arrow Ubizwa bani ubhuti wakho?

Actor Arrow Umdlali waseqongeni oyindoda

Actress Arrow Umdlali waseqongeni ongumfazi

Artist Arrow umculi

Businessman Arrow Usomashishini

Doctor Arrow ugqirha

Nurse Arrow Umongikazi

Policeman Arrow Ipolisa

Singer Arrow Imvumi

Student Arrow umfundi

Teacher Arrow umfundisintsapho

Translator Arrow umguquleli

He is a policeman Arrow Uli polisa

I'm an artist Arrow Ndingu mzobi

I'm looking for a job Arrow Ndikhangela umsebenzi

Days Arrow iintsuku

Monday Arrow umvulo

Tuesday Arrow ulwesibini

Wednesday Arrow ulwesithathu

Thursday Arrow ulwesine

Friday Arrow ulwesihlanu

Saturday Arrow umgqibelo

Sunday Arrow icawa

January Arrow eyoMqungu-

February Arrow eyoDumba

March Arrow eyoKwindla

April Arrow uTshazimpuzi

May Arrow uCanzibe

June Arrow eyeSilimela

July Arrow eyeKhala

August Arrow eyeThupha

September Arrow eyoMsintsi

October Arrow eyeDwarha

November Arrow eyeNkanga

December Arrow eyoMnga

Autumn Arrow eKwindla

Winter Arrow uBusika

Spring Arrow iNtlakohlaza

Summer Arrow iHlobo

Time Arrow Ixesha

Hour Arrow Iyure

Minute Arrow Umzuzu

Second Arrow okwesibini

I was born in July Arrow Ndizalwe kweyeKhala

I will visit you in August Arrow Ndiza kutyelela kweyeThupha

Cold Arrow Ukubanda

Hot Arrow Ubushushu

Rain Arrow imvula

Snow Arrow Ikhephu

Spring Arrow iNhlakohlaza

Summer Arrow ehlobo

Sun Arrow ilanga

Sunny Arrow libalele

Warm Arrow kufudumele

Wind Arrow Umoya

Windy Arrow kunomoya

Winter Arrow ubusika

It is raining Arrow kuyanetha

It is sunny Arrow kushushu

It is windy Arrow kunomoya --

It's cold Arrow Kuyabanda

It's hot Arrow Kushushu

Bed Arrow ibhedi

Bedroom Arrow igumbi lokulala

Computer Arrow Ikhompyutha

Door Arrow Icango

Furniture Arrow ifenitshala

House Arrow indlu

Kitchen Arrow ikitshi

Refrigerator Arrow isibandisi

Room Arrow igumbi

Television Arrow umabonakude

Toilet Arrow izindlu zangesese

Window Arrow ifestile

Can you open the window? Arrow Ungayivula ifestile?

I need to use the computer Arrow Ndidinga usebenzisa khompuyutha

Arabic Arrow isiArabiki

Moroccan Arrow AmaMoroko

Morocco Arrow Moroko

Chinese (language) Arrow isichina

Chinese (nationality) Arrow AmaChina

China Arrow china

English Arrow isingesi

British Arrow AmaBritane

Britain Arrow iBritani

American Arrow AmaMelika

America Arrow Imelika

French (language) Arrow isiFrench

French (nationality) Arrow AmaFrench

France Arrow iFrance

Italian (language) Arrow IsiTaliyane

Italian (nationality) Arrow AmaTaliyane

Italy Arrow eItali

Japanese (language) Arrow IsiJapane

Japanese (nationality) Arrow AmaJapanese

Japan Arrow e-Japane

Russian (language) Arrow IsiRashiya

Russian (nationality) Arrow AmaRashiya

Russia Arrow eRashiya

Spanish (language) Arrow IsiPenishi

Spanish (nationality) Arrow AmaSpanishi

Spain Arrow Espeyini

I don't speak Korean Arrow Andithethi siKoriyane

I speak Italian Arrow Ndithetha isiTaliyane

I want to go to Germany Arrow Ndifuna ukuya eJamani

I was born in Italy Arrow Ndizalelwe e-Italy

Black Arrow Mnyama

Blue Arrow Bhlowu

Brown Arrow Ntsundu

Colors Arrow Imibala

Green Arrow Luhlaza

Orange Arrow Orenji

Red Arrow Bomvu

White Arrow Mhlophe

Yellow Arrow Tyheli / Mthubi

I have black hair Arrow ndine nwele ezimnyama

Your cat is white Arrow Ikati yakho imhlophe

Far Arrow Kukude

Here Arrow Apha

Left Arrow Ekhohlo

Right Arrow Ekunene

Near Arrow kufuphi

Straight Arrow Phambili

There Arrow Phaya

Can I help you? Arrow Ndingakunceda?

Can you help me? Arrow Ungandinceda na?

Can you show me? Arrow Ungandibonisa?

Come with me! Arrow Yiza nam

I'm lost Arrow Ndilahlekile

I'm not from here Arrow Andingowalapha

Turn left Arrow Jika ekuxele

Turn right Arrow Jika ekunene --

Can you take less? Arrow Unga thatha okungaphantsi

Do you accept credit cards? Arrow Niyayithatha ikhredithikhadi

How much is this? Arrow Yimalini lento?

I'm just looking Arrow Ndiyajonga nje

Only cash please! Arrow Imali yodwa!

This is very expensive Arrow Axhomile amaxabiso ale

I'm vegetarian Arrow Nditya imifuno yodwa

It is very delicious! Arrow Kulu ncuthu mazangwa

May we have the check please? Arrow Sicela uhlolo

The bill please! Arrow Ndicela incwadi yetyala

Waiter / waitress! Arrow Umnikezi kutya oyindoda/ongumfazi

What do you recommend? (to eat) Arrow Ucebisa ntoni? (yokutya)

What's the name of this dish? Arrow Yintoni igama lesisidlo

Menu Arrow Incwadi yezidlo ezithengiswayo

Spoon Arrow Icephe

No problem! Arrow Akukho ngxaki

Accident Arrow ingozi

Ambulance Arrow isithuthi sezigulane

Doctor Arrow ugqirha

Headache Arrow intloko ebuhlungu

Heart attack Arrow Isifo sentliziyo

Help me Arrow ndincede

Hospital Arrow isibhedlele

Medicines Arrow amayeza

Pharmacy Arrow indawo yamayeza

Poison Arrow ityhefu

Police Arrow ipolisa

Stomach ache Arrow isisu esibuhlungu

Are you okay? Arrow Unjani?

Call a doctor! Arrow Biza ugqirha

Call the ambulance! Arrow biza inqwelo yezigulani

Call the police! Arrow biza amapolisa

Calm down! Arrow Yehlisa umoya

I feel sick Arrow Andiziva kamnandi

It hurts here Arrow Kubhlungu apha

It's urgent! Arrow Kungxamisekile

Stop! Arrow Yima!

Thief! Arrow Isela!

Animal Arrow Isilwanyana

Cat Arrow ikati

Dog Arrow inja

Horse Arrow ihashe

Do you have any animals? Arrow Zikhona na izilwanyana onazo?

I have a dog Arrow Ndine nja

Small Arrow Incinci

Big Arrow Inkulu

Tall Arrow Inde

Short Arrow Imfutshane

Cheap Arrow Amaxabiso aphantsi

Expensive Arrow Amaxabiso aphezulu

Good Arrow Kulungile

Bad Arrow Embi

Wrong Arrow Ayiyo

Right (correct) Arrow Lungile

New Arrow Intsha

Old (opposite of new) Arrow Indala

Young Arrow Mncinci

Old (opposite of young) Arrow Mdala

Difficult Arrow Kunzima

Easy Arrow Ilula

This is too expensive Arrow Amaxabiso axhomile

Am I right or wrong? Arrow Ingabe ndiyaphazama okanye ndiyichanile? --

Here Arrow Apha

There Arrow Phaya

Quickly Arrow Khawuleza

Really Arrow Nyani

Slowly Arrow Kancinci

Always Arrow Njalo

Never Arrow soze

Sometimes Arrow Ngamanye amaxesha

Next week Arrow Kuleveki izayo

Now Arrow ngoku

Soon Arrow Msinyane

Today Arrow namhlanje

Tomorrow Arrow ngomso

Tonight Arrow ebusuku

Yesterday Arrow izolo

Do you like it here? Arrow Uyakuthanda apha?

See you later! Arrow Ndizokubona mva

Thank you very much! Arrow Enkosi kakhulu

Woman Arrow umfazi

Women Arrow abafazi

Man Arrow indoda

Men Arrow amadoda

Boy Arrow Inkwenkwe

Boys Arrow Amakhwenkwe

Girl Arrow intombazana

Girls Arrow Amantombazana

Country Arrow Ilizwe

Countries Arrow Amazwe

We speak two languages Arrow Sithetha amalwimi amabini

Cat Arrow ikati

Dog Arrow inja

Woman Arrow umfazi

Women Arrow abafazi

Mother Arrow Umama

Sister Arrow Udadawethu

I have a dog Arrow Ndine nja

I speak Italian Arrow Ndithetha isiTaliyane

A French teacher is here Arrow Umfundisintsapho wesiFrench ulapha

The French teacher is here Arrow Umfundisintsapho wesiFrench ulapha

Some languages are hard Arrow Ezinye iilwimi zinzima

Many languages are easy Arrow Iilwimi ezinintsi zilula

The student speaks Korean Arrow Umfundi uthetha isiKorean

A student speaks Korean Arrow Umfundi uthetha isiKorean

Some students speak Korean Arrow Abanye abafundi bathetha isiKorean

In front of Arrow phambi kwe

Behind Arrow emva

Before Arrow ngaphambi

After Arrow emva

Inside Arrow ngaphakathi

With Arrow kunye

Without Arrow ngaphandle

Outside Arrow ngaphandle

On top of Arrow Ndiphezu kwe

Under Arrow ngaphantsi

And Arrow futhi

Between Arrow phakathi

But Arrow kodwa

For Arrow ye

From Arrow suka

In Arrow phakathi

Near Arrow Kufutshane

Or Arrow Okanye

Can I practice Italian with you? Arrow Ndinga funda isiTaliyane nawe?

I speak French but with an accent Arrow Ndithetha isiFrench kodwa ngendlela eyahlukileyo

Boy Arrow Inkwenkwe

Girl Arrow Intombi

Man Arrow Indoda

Woman Arrow umfazi

Father Arrow utata

Mother Arrow umama

Brother Arrow umtakwethu

Sister Arrow udadewethu

Cat (Masc.) Arrow Ikati

Cat (Fem.) Arrow Ikati

He is tall Arrow Mde

She is tall Arrow Mde

He is a short man Arrow Yindoda emfutshane

She is a short woman Arrow Ngumfazi omfutshane

One Arrow inye

Two Arrow zimbini

Three Arrow zintathu

Four Arrow zine

Five Arrow zintlanu

Six Arrow zintandathu

Seven Arrow isixhenxe

Eight Arrow sisibhozo

Nine Arrow lithoba

Ten Arrow lishumi

I Arrow mna

You Arrow wena

He Arrow yena

She Arrow yena

We Arrow thina

You (plural) Arrow wena

They Arrow bona

I love you Arrow Ndiyakuthanda

Me Arrow mna

You Arrow wena

Him Arrow yena

Her Arrow yena

Us Arrow thina

You (plural) Arrow Mna

Them Arrow bona

Give me your phone number Arrow Ndiphe inombolo yocingo yakho

I can give you my email Arrow Ndingakunika email yam

My Arrow eyam

Your Arrow yakho

His Arrow yakhe

Her Arrow yena

Our Arrow yethu

Your (plural) Arrow Yakho

Their Arrow yabo

His email is … Arrow I-email yakhe ithi....

My phone number is … Arrow Inombolo yocingo yam ithi....

How? Arrow Kanjani?

What? Arrow Intoni?

When? Arrow Nini

Where? Arrow Phi?

Who? Arrow Ubani?

Why? Arrow Kutheni?

Can I help you? Arrow Ndingakunceda?

Can you help me? Arrow Ungandinceda na?

Do you speak English? Arrow Uyasithetha isiNgesi?

How much is this? Arrow Yimalini lento?

What is your name? Arrow Ungubani igama lakho?

What time is it? Arrow Ngubani ixesha?

When can we meet? Arrow Singadibana phi?

Where do you live? Arrow Uhlala phi?

Who is knocking at the door? Arrow Ngubani onqonqoza emnyango?

Why is it expensive? Arrow Kutheni ixabiso liphezulu?

No Arrow Hayi

Nothing Arrow Akhonto

Not yet Arrow Hayi ngoku

No one Arrow Hayi mntu

No longer Arrow Ayisekho

Never Arrow Soze

Cannot Arrow Andizokwazi

Should not Arrow Akufanelanga

Don't worry! Arrow Ungaxhali

I cannot remember the word Arrow Andilikhumbuli igama--

I do not speak Japanese Arrow Andisithethi isiJapani

I don't know! Arrow Andiyazi

I'm not fluent in Italian yet Arrow Andika sulungeki ekuthetheni isiTaliyane kodwa-

No one here speaks Greek Arrow Akhomntu apha uthetha isiGriki--

No problem! Arrow Akukho ngxaki

To drive Arrow Ukuqhuba

To drive Arrow Ukuqhuba

To give Arrow Ukunika

To have Arrow Ukuba nento

To know Arrow Ulwazi

To understand Arrow Ukuvisisa

To work Arrow Ukusebenza

To write Arrow Ukubhala

He understands me Arrow Uyandiva mna

He understood me Arrow Undivile mna

He will understand me Arrow Uzakundiqonda

I see you Arrow Ndiyakubona

He reads a book Arrow Ufunda incwadi

He understands me Arrow Uyandiva mna

She has a cat Arrow Unekati

She knows my friend Arrow Uyamazi umhlobo wam

We want to learn Arrow Sifuna ukufunda

We think Spanish is easy Arrow Sicinga isiSpanish silula

They drive a car Arrow Baqhuba imoto

They smile Arrow Bayancuma

I saw you Arrow Ndikubonile

I wrote with a pen Arrow Ndibhale ngepeni

You loved apples Arrow Ubuzithanda i-apile

You gave money Arrow Ukhuphe imali

You played tennis Arrow Ubudlala intenetya

He understood me Arrow Undivile mna

She had a cat Arrow Ebene kati

She knew my friend Arrow Ebemazi umhlobo wam

We wanted to learn Arrow Besifuna ukufunda

They smiled Arrow Baye bancuma

I will see you Arrow Ndizokubona

I will write with a pen Arrow Ndizobhala ngepeni

He will read a book Arrow Uzakufunda incwadi

He will understand me Arrow Uzakundiqonda

We will think about you Arrow Sizakuncinga

Go! Arrow Hamba!

Stop! Arrow Yima!

Don't Go! Arrow Sohamba!

Stay! Arrow Hlala!

Come here! Arrow Yiza apha!

Be quiet! Arrow Thula

Go straight Arrow Hamba sitrayithi

Wait! Arrow Linda!

Let's go! Arrow Masambe!

Sit down! Arrow Hlala phantsi!

Good Arrow Kuhle

Better Arrow Ngcono

Best Arrow Kuhle kakhulu

Bad Arrow Kubi

Worse Arrow Kubi

Worst Arrow Kubi kakhulu

Taller Arrow Mde

Shorter Arrow Mfutshane

Younger Arrow Mncinci

Older Arrow Mdala

As tall as Arrow Mde oku kuka

Taller than Arrow Mde ukodlula

Shorter than Arrow Mfutshane kuno--

More beautiful Arrow Ucikiziwe kakhulu

Less beautiful Arrow Unomkhitha

Most beautiful Arrow Mhle kakhulu

Happy Arrow Konwaba

Happier Arrow Ukonwaba ukodlula

Happiest Arrow Ukonwaba uqhithise

You are happy Arrow Wonwabile

You are as happy as Maya Arrow Wonwabe njengoMaya

You are happier than Maya Arrow Wonwabe ukodlula uMaya

You are the happiest Arrow Wonwabe ukuboqhitha

Hi! Arrow Molo

Good morning! Arrow Molo ngentseni

Good afternoon! Arrow Molo emva kwemini

Good evening! Arrow Molo ngokuhlwa

How are you? (polite) Arrow Kunjani? (ngentobeko)

How are you? (friendly) Arrow Unjani? (ngobubele)

What's up? (colloquial) Arrow Kwenzeka ntoni? (intetho engekho mgangathweni)

I'm fine, thank you! Arrow Ndiphilile, enkosi

And you? (polite) Arrow Kwaye nawe (ngentobeko)

And you? (friendly) Arrow Kwaye nawe (ngobubele)

Good Arrow Kulungile

Do you speak English? Arrow Uyasithetha isiNgesi?

Just a little Arrow Kancinci nje

What's your name? Arrow Ngubani igama lakho

My name is (John Doe) Arrow Igama lam ndingu (John Doe)

Mr.../ Mrs. .../ Miss... Arrow Mnumzana/Nkosikazi/Nkosazana

Nice to meet you! Arrow Ndiyavuya ukwazi!

You're very kind! Arrow Unobuntu!

Where are you from? Arrow Ungenaphi?

I'm from the U.S Arrow Ndingo waseU.S

I'm American Arrow NdinguMelika

Where do you live? Arrow Uhlala phi?

I live in the U.S Arrow Ndihlala eU.S

Do you like it here? Arrow Uyakuthanda apha?

How old are you? Arrow Mingaphi iminyaka yakho?

I'm (twenty, thirty...) Years old Arrow Ndina (amashumi amabini, amashumi amathathu)eminyaka

Are you married? Arrow Utshatile?

Do you have children? Arrow Unabo abantwana?

I have to go Arrow Kumele ndihambe

I will be right back! Arrow Ndizobuya ngoku!

Nice to meet you! Arrow Ndiyavuya ukwazi!

Can I practice Italian with you? Arrow Ndinga funda isiTaliyane nawe?

My French is bad Arrow IsiFrench sam asisulungekanga

I need to practice my French Arrow Ndidinga ukweluleka isiFrench sam

Would you like to go for a walk? Arrow Ungathanda solule inyawo?

Can I have your phone number? Arrow Ndingayifumana inombolo yocingo yakho?

Can I have your email? Arrow Ndingayifumana email yakho?

Are you married? Arrow Utshatile na?

I'm single Arrow Andikazimanyi ngeqhina lomtshato

Are you free tomorrow evening? Arrow Ingabe awenzinto ngomso ebusuku?

I would like to invite you for dinner Arrow Ningathanda ukumema kwisidlo sangokuhlwa

Where do you live? Arrow Uhlala phi?

When can we meet? Arrow Singadibana phi?

Do you like it? Arrow Uyayithanda na?

I really like it! Arrow Ndiyayithanda gqithi!

I love you Arrow Ndiyakuthanda

Would you marry me? Arrow Unganditshata na?

I hope you enjoyed this lesson about the most used phrases and vocabulary in Xhosa. Please check out our main menu here for more lessons: homepage. Now check the next lesson below.


Inspirational Quote: A coward gets scared and quits. A hero gets scared, but still goes on.


Homepage ☰

Vocabulary 🔤

Numbers 🔢

Phrases 💬

Grammar 📘

More

Copyright © 2018 LEARN101.ORG.
All rights reserved.