Homepage ☰

Vocabulary 🔤

Numbers 🔢

Phrases 💬

Grammar 📘

More

Zulu Most Popular Words

Welcome to our Zulu list of the most popular words and expressions. If you memorize the whole vocabulary below, you will be able to communicate with most people in Afrikaas without many issues. Make sure you add this list to your must read pages so that you don't forget the words.

Coffee Arrow ikhofi

Milk Arrow ubisi

Breakfast Arrow isidlo sasekuseni

Lunch Arrow isidlo sasemini

Dinner Arrow isidlo sasebusuku

Bread Arrow isinkwa

Cheese Arrow ushizi

Chicken Arrow inkukhu

Eggs Arrow amaqanda

Fish Arrow inhlanzi

Food Arrow Ukudla

Fruit Arrow izithelo

Meat Arrow inyama

Sandwich Arrow isamishi

Sugar Arrow Ushukela

Tea Arrow itiye

Tomatoes Arrow otamatisi

Vegetables Arrow imifino

Water Arrow amanzi

Belt Arrow ibhande

Clothes Arrow Izingubo

Coat Arrow ijazi

Dress Arrow Ilokwe

Glasses Arrow izibuko

Gloves Arrow amagilavu

Hat Arrow isigqoko

Jacket Arrow ibhantshi

Pants (Trousers) Arrow ibhulukwe

Ring Arrow indandatho

Shirt Arrow ihembe

Shoes Arrow izicathulo

Socks Arrow amasokisi

Suit Arrow isudi

Sweater Arrow ijezi

Tie Arrow uthayi

Umbrella Arrow isambulela

Underwear Arrow izikhindi

Wallet Arrow isikhwama

Watch Arrow iwashi

Do you like my dress? Arrow uyalithanda ilokwe lami na?

Book Arrow incwadi

Books Arrow izincwadi

Chair Arrow isihlalo

Desk Arrow itafula

Dictionary Arrow isichazamazwi

Languages Arrow Izilimi

Library Arrow umtapowolwazi

Laptop Arrow I-laptop

Page Arrow ikhasi

Paper Arrow iphepha

Pen Arrow ipeni

Question Arrow umbuzo

School Arrow Isikole

Student Arrow umfundi

Teacher Arrow uthisha

University Arrow Iyunivesithi

I have a question Arrow Nginombuzo

What's the name of that book? Arrow Yini igama laleyo ncwadi?

Arm Arrow Ingalo

Back Arrow Umhlane

Ear Arrow indlebe

Eye Arrow iso

Face Arrow ubuso

Feet Arrow izinyawo

Fingers Arrow iminwe

Hair Arrow izinwele

Hand Arrow isandla

Head Arrow ikhanda

Heart Arrow inhliziyo

Leg Arrow umlenze

Mouth Arrow umlomo

Neck Arrow intamo

Nose Arrow ikhala

Teeth Arrow amazinyo

She has beautiful eyes Arrow Unamehlo amahle

Airplane Arrow ibhanoyi

Airport Arrow Isikhumulo sezindiza

Bus Arrow ibhasi

Bus station Arrow Isiteshi sebhasi

Car Arrow imoto

Flight Arrow Indiza

Help Desk Arrow Umnyango wosizo

Hotel Arrow ihhotela

Passport Arrow i-passport

Taxi Arrow itekisi

Ticket Arrow ithikithi

Tourism Arrow Ezokuvakasha

Train (noun) Arrow isitimela

Train station Arrow Isiteshi sesitimela

By train Arrow Ngesitimela

By car Arrow Ngemoto

By bus Arrow Ngebhasi

By taxi Arrow Ngetekisi

By airplane Arrow Ngendiza

Do you accept credit cards? Arrow Ingabe niyawemukela amakhadi okuthenga ngesikweletu?

How much will it cost? Arrow Ibiza malini?

I have a reservation Arrow Ngibhukile

I'd like to rent a car Arrow Ngingathanda ukuqasha imoto

I'm here on business /on vacation. Arrow Ngilapha ngebhizinisi/ ngiseholidini.

Is this seat taken? Arrow Ingabe lesi sihlalo sesithathiwe?

Good luck! Arrow Sikufisela inhlanhla

Happy birthday! Arrow Usuku lokuzalwa oluhle!

Happy new year! Arrow Unyaka omusha omuhle!

Merry Christmas! Arrow Ukhisimusi omuhle!

Baby Arrow Ingane

Boy Arrow umfana

Brother Arrow Ubhuti

Child (female) Arrow intombazane

Child (male) Arrow umfana

Cousin (female) Arrow umzala

Cousin (male) Arrow umzala

Daughter Arrow indodakazi

Father Arrow Ubaba

Girl Arrow intombazane

Grandfather Arrow umkhulu

Grandmother Arrow ugogo

Husband Arrow umyeni

Man Arrow indoda

Mother Arrow umama

People Arrow abantu

Sister Arrow udadewethu

Son Arrow indodana

Wife Arrow inkosikazi

Woman Arrow Owesifazane

How old is your sister? Arrow udadewenu uneminyaka emingaki?

What's your brother called? Arrow umfowenu ubizwa kanjani?

Actor Arrow Umlingisi

Actress Arrow Umlingisi

Artist Arrow umdwebi

Businessman Arrow usomabhizinisi

Doctor Arrow udokotela

Nurse Arrow umhlengikazi

Policeman Arrow iphoyisa

Singer Arrow umculi

Student Arrow umfundi

Teacher Arrow uthisha

Translator Arrow umhumushi

He is a policeman Arrow uyiphoyisa

I'm an artist Arrow ngingumdwebi

I'm looking for a job Arrow ngifuna umsebenzi

Days Arrow izinsuku

Monday Arrow uMsombuluko

Tuesday Arrow uLwesibili

Wednesday Arrow uLwesithathu

Thursday Arrow uLwesine

Friday Arrow uLwesihlanu

Saturday Arrow uMgqibelo

Sunday Arrow Isonto

January Arrow uMasingana

February Arrow uNhlolanja

March Arrow uNdasa

April Arrow uMbasa

May Arrow uNhlaba

June Arrow uNhlangulana

July Arrow uNtulikazi

August Arrow uNcwaba

September Arrow uMandulo

October Arrow uMfumfu

November Arrow uLwezi

December Arrow uZibandlela

Autumn Arrow ikwindla

Winter Arrow ubusika

Spring Arrow intwasahlobo

Summer Arrow ihlobo

Time Arrow isikhathi

Hour Arrow ihora

Minute Arrow umzuzu

Second Arrow okwesibili

I was born in July Arrow ngazalwa ngoNtulikazi

I will visit you in August Arrow Ngizokuvakashela kuNcwaba

Cold Arrow kuyabanda

Hot Arrow kuyashisa

Rain Arrow Imvula

Snow Arrow Iqhwa

Spring Arrow Intwasahlobo

Summer Arrow Ihlobo

Sun Arrow Ilanga

Sunny Arrow kubalele

Warm Arrow kufudumele

Wind Arrow Umoya

Windy Arrow kunomoya

Winter Arrow Ubusika

It is raining Arrow Liyana

It is sunny Arrow Libalele

It is windy Arrow Kunomoya

It's cold Arrow Kuyabanda

It's hot Arrow Kuyashisa

Bed Arrow umbhede

Bedroom Arrow ikamelo

Computer Arrow I-computer

Door Arrow Umnyango

Furniture Arrow impahla yasendlini

House Arrow indlu

Kitchen Arrow ikhishi

Refrigerator Arrow isiqandisi

Room Arrow igumbi

Television Arrow umabonakude

Toilet Arrow indlu yangasese

Window Arrow iwindi

Can you open the window? Arrow Ungakwazi ukuvula iwindi?

I need to use the computer Arrow Ngidinga ukusebenzisa i-computer

Arabic Arrow isi-arabhu

Moroccan Arrow Owase-Morocco

Morocco Arrow EMorocco

Chinese (language) Arrow isishayina

Chinese (nationality) Arrow UmShayina

China Arrow EChina

English Arrow isingisi

British Arrow Owase-Brithani

Britain Arrow EBrithani

American Arrow UmMelika

America Arrow EMelika

French (language) Arrow isiFulentshi

French (nationality) Arrow UmFulentshi

France Arrow EFrance

Italian (language) Arrow isiNtaliyane

Italian (nationality) Arrow UmNtaliyane

Italy Arrow entaliyane

Japanese (language) Arrow isiJapane

Japanese (nationality) Arrow Owase-Japane

Japan Arrow ejapane

Russian (language) Arrow isirashiya

Russian (nationality) Arrow UmRashiya

Russia Arrow ERussia

Spanish (language) Arrow iSpanishi

Spanish (nationality) Arrow UmSpanishi

Spain Arrow e-spain

I don't speak Korean Arrow Angisikhulumi isiKhoriya

I speak Italian Arrow Ngikhuluma isiNtaliyane

I want to go to Germany Arrow Ngifuna ukuya eJalimane

I was born in Italy Arrow Ngazalelwa e-Italy

Black Arrow ~mnyama

Blue Arrow ~luhlaza okwesibhakabhaka

Brown Arrow ~nsundu

Colors Arrow Imibala

Green Arrow ~luhlaza

Orange Arrow ~wolintshi

Red Arrow ~bomvu

White Arrow ~mhlophe

Yellow Arrow ~phuzi

I have black hair Arrow Nginezinwele ezimnyama

Your cat is white Arrow Ikati lakho limhlophe

Far Arrow Kukude

Here Arrow Lapha

Left Arrow Kwesokunxele

Right Arrow Kwesokudla

Near Arrow eduze

Straight Arrow Qonda

There Arrow Lapho

Can I help you? Arrow Ngingakusiza?

Can you help me? Arrow Ungangisiza?

Can you show me? Arrow Ungangibonisa?

Come with me! Arrow Hamba nami

I'm lost Arrow Ngidukile

I'm not from here Arrow Angiyena owalendawo

Turn left Arrow Jikela kwesokunxele

Turn right Arrow Jikela kwesokudla

Can you take less? Arrow Ungathatha okuphansi?

Do you accept credit cards? Arrow Ingabe niyawemukela amakhadi okuthenga ngesikweletu?

How much is this? Arrow Kuyimalini lokhu?

I'm just looking Arrow Ngiyabheka nje

Only cash please! Arrow Sicela ukheshi kuphela!

This is very expensive Arrow Kubiza kakhulu lokhu

I'm vegetarian Arrow Ngidla izithelo

It is very delicious! Arrow Kumnandi kakhulu

May we have the check please? Arrow Ungakwazi ukusinika isheke?

The bill please! Arrow Sicela ibhili!

Waiter / waitress! Arrow Uweta/uweta

What do you recommend? (to eat) Arrow Yikuphi ukudla okutusayo?

What's the name of this dish? Arrow Liyini igama lalo kudla?

Menu Arrow I-menu

Spoon Arrow Isipuni

No problem! Arrow Ayikho inkinga

Accident Arrow ingozi

Ambulance Arrow i-ambulensi

Doctor Arrow udokotela

Headache Arrow ukuphathwa ikhanda

Heart attack Arrow Isifo senhliziyo

Help me Arrow ngisize

Hospital Arrow isibhedlela

Medicines Arrow imithi

Pharmacy Arrow ikhemisi

Poison Arrow ushevu

Police Arrow amaphoyisa

Stomach ache Arrow ukuphathwa isisu

Are you okay? Arrow uyaphila?

Call a doctor! Arrow Biza udokotela

Call the ambulance! Arrow biza i-ambulensi

Call the police! Arrow biza amaphoyisa

Calm down! Arrow Yehlisa umoya

I feel sick Arrow Ngiyagula

It hurts here Arrow Kubuhlungu lapha

It's urgent! Arrow Kuyaphuthuma

Stop! Arrow Yima!

Thief! Arrow Isela!

Animal Arrow isilwane

Cat Arrow ikati

Dog Arrow inja

Horse Arrow ihhashi

Do you have any animals? Arrow Ingabe unazo yini izilwane?

I have a dog Arrow Nginenja

Small Arrow Omncane

Big Arrow Omkhulu

Tall Arrow Omude

Short Arrow Omfishane

Cheap Arrow Kushibhile

Expensive Arrow Kubiza kakhulu

Good Arrow Kuhle

Bad Arrow Okubi

Wrong Arrow Akulungile

Right (correct) Arrow Kulungile

New Arrow Omusha

Old (opposite of new) Arrow Indala

Young Arrow Omncane

Old (opposite of young) Arrow Ukhulile

Difficult Arrow Kunzima

Easy Arrow Kulula

This is too expensive Arrow Lokhu kubiza kakhulu

Am I right or wrong? Arrow Ngiqinisile noma nginephutha?

Here Arrow Lapha

There Arrow Lapho

Quickly Arrow Ukushesha

Really Arrow Ngempela

Slowly Arrow Ukungasheshi

Always Arrow Njalo

Never Arrow Akusoze

Sometimes Arrow Ngezikhathi ezithile

Next week Arrow Ngesonto elizayo

Now Arrow manje

Soon Arrow Maduzane

Today Arrow namuhla

Tomorrow Arrow kusasa

Tonight Arrow namuhla ebusuku

Yesterday Arrow izolo

Do you like it here? Arrow Uyakuthanda lapha?

See you later! Arrow Sizobonana!

Thank you very much! Arrow Ngiyabonga kakhulu

Woman Arrow owesifazane

Women Arrow abafazi

Man Arrow indoda

Men Arrow amadoda

Boy Arrow umfana

Boys Arrow Abafana

Girl Arrow intombazane

Girls Arrow Amantombazane

Country Arrow Izwe

Countries Arrow Amazwe

We speak two languages Arrow Sikhuluma izilimi ezimbili

Cat Arrow ikati

Dog Arrow inja

Woman Arrow umfazi

Women Arrow abafazi

Mother Arrow Umama

Sister Arrow Usisi

I have a dog Arrow Nginenja

I speak Italian Arrow Ngikhuluma isiNtaliyane

A French teacher is here Arrow Ulapha uThisha wesiFulentshi

The French teacher is here Arrow Ulapha uThisha wesiFulentshi

Some languages are hard Arrow Ezinye izilimi zilukhuni

Many languages are easy Arrow Izilimi eziningi zilula

The student speaks Korean Arrow Umfundi ukhuluma isiKhoriya

A student speaks Korean Arrow Umfundi ukhuluma isiKhoriya

Some students speak Korean Arrow Abanye abafundi bakhuluma isiKhoriya

In front of Arrow ngaphambi

Behind Arrow ngemuva

Before Arrow ngaphambi

After Arrow ngemva

Inside Arrow ngaphakathi

With Arrow no-

Without Arrow ngaphandle

Outside Arrow ngaphandle

On top of Arrow Ngaphezulu

Under Arrow ngaphansi

And Arrow kanye

Between Arrow phakathi

But Arrow kodwa

For Arrow ye-

From Arrow kusukela

In Arrow e-

Near Arrow Kuseduze

Or Arrow Noma

Can I practice Italian with you? Arrow Ngingaprakthiza nawe isiNtaliyane?

I speak French but with an accent Arrow Ngikhuluma isiFulentshi ngendlela yakhona

Boy Arrow Umfana

Girl Arrow Intombazane

Man Arrow Indoda

Woman Arrow owesifazane

Father Arrow ubaba / uyihlo / uyise

Mother Arrow umama

Brother Arrow umfowethu

Sister Arrow udadewethu

Cat (Masc.) Arrow Ikati

Cat (Fem.) Arrow Ikati

He is tall Arrow Umfana mude

She is tall Arrow Intombazane yinde

He is a short man Arrow Uyindoda emfushane

She is a short woman Arrow Ungowesifazane omfushane

One Arrow kunye

Two Arrow kubili

Three Arrow kuthathu

Four Arrow kune

Five Arrow kuhlanu

Six Arrow isithupha

Seven Arrow isikhombisa

Eight Arrow isishiyagalombili

Nine Arrow isishiyagalolunye

Ten Arrow ishumi

I Arrow mina

You Arrow wena

He Arrow yena

She Arrow yena

We Arrow thina

You (plural) Arrow Nina

They Arrow bona

I love you Arrow Ngiyakuthanda

Me Arrow mina

You Arrow wena

Him Arrow yena

Her Arrow yena

Us Arrow thina

You (plural) Arrow Nina

Them Arrow bona

Give me your phone number Arrow Nginikeze inombolo yakho yocingo

I can give you my email Arrow Ngingakunika i-imeyili yami

My Arrow okwami

Your Arrow okwakho

His Arrow okwakhe

Her Arrow okwakhe

Our Arrow okwethu

Your (plural) Arrow Okwenu

Their Arrow okwabo

His email is … Arrow I-imeyili yakhe ithi

My phone number is … Arrow Inombolo yami yocingo ithi

How? Arrow Kanjani?

What? Arrow Ini?

When? Arrow Nini?

Where? Arrow Kuphi?

Who? Arrow Ubani?

Why? Arrow Kungani?

Can I help you? Arrow Ngingakusiza?

Can you help me? Arrow Ungangisiza?

Do you speak English? Arrow Ingabe uyasikhuluma isingisi?

How much is this? Arrow Kuyimalini lokhu?

What is your name? Arrow Ubani igama lakho?

What time is it? Arrow Sikhathi sini?

When can we meet? Arrow Singahlangana nini?

Where do you live? Arrow Uhlala kuphi?

Who is knocking at the door? Arrow Ubani ongqongqozayo emnyango?

Why is it expensive? Arrow Kungani kubiza?

No Arrow Cha

Nothing Arrow Akunalutho

Not yet Arrow Hhayi manje

No one Arrow Akunamuntu

No longer Arrow Akusenjalo

Never Arrow Akukaze

Cannot Arrow Ngeke ngikwazi

Should not Arrow Ngeke

Don't worry! Arrow Ungakhathazeki

I cannot remember the word Arrow Angilikhumbuli igama

I do not speak Japanese Arrow Angisikhulumi isiJapani

I don't know! Arrow Angazi!

I'm not fluent in Italian yet Arrow Angikasheleli okwamanje olimini lwesiNtaliyane

No one here speaks Greek Arrow Akekho lapha okhuluma isiGreki

No problem! Arrow Ayikho inkinga

To drive Arrow Ukushayela

To drive Arrow Shayela

To give Arrow Nika

To have Arrow Yiba nakho

To know Arrow Yazi

To understand Arrow Qonda

To work Arrow Sebenza

To write Arrow Bhala

He understands me Arrow Uyangiqonda mina

He understood me Arrow Wangiqonda mina

He will understand me Arrow Uzongiqonda

I see you Arrow Ngiyakubona

He reads a book Arrow Ufunda incwadi

He understands me Arrow Uyangiqonda mina

She has a cat Arrow Unekati

She knows my friend Arrow Uyamazi umngane wami

We want to learn Arrow Sifuna ukufunda

We think Spanish is easy Arrow Sicabanga ukuthi iSpanishi silula

They drive a car Arrow Bashayela imoto

They smile Arrow Bayamomotheka

I saw you Arrow Ngakubona

I wrote with a pen Arrow Ngabhala ngepeni

You loved apples Arrow Wawuwathanda ama-aphula

You gave money Arrow Wanika imali

You played tennis Arrow Wawudlala i-tennis

He understood me Arrow Wangiqonda mina

She had a cat Arrow Wayenekati

She knew my friend Arrow Wayemazi umngane wami

We wanted to learn Arrow Sasifuna ukufunda

They smiled Arrow Bamomotheka

I will see you Arrow Ngizokubona

I will write with a pen Arrow Ngizobhala ngepeni

He will read a book Arrow Uzofunda incwadi

He will understand me Arrow Uzongiqonda

We will think about you Arrow Sizocabanga ngawe

Go! Arrow Hamba

Stop! Arrow Yima!

Don't Go! Arrow Ungahambi!

Stay! Arrow Hlala!

Come here! Arrow Woza lapha!

Be quiet! Arrow Thula!

Go straight Arrow Hamba uqonde

Wait! Arrow Linda!

Let's go! Arrow Asihambe!

Sit down! Arrow Hlala phansi!

Good Arrow Kuhle

Better Arrow Kungcono

Best Arrow Kuhle kakhulu

Bad Arrow Kubi

Worse Arrow Kubi kakhulu

Worst Arrow Kubi kakhulu

Taller Arrow Mude

Shorter Arrow Mfishane

Younger Arrow Mncane

Older Arrow Mdala

As tall as Arrow Mude njengo

Taller than Arrow Mude kuno

Shorter than Arrow Mfishane kuno

More beautiful Arrow Kuhle kakhulu

Less beautiful Arrow Kuhle kancane

Most beautiful Arrow Kuhle ngokwengeziwe

Happy Arrow ~jabulile

Happier Arrow Jabule kakhudlwana

Happiest Arrow Jabule kakhulu

You are happy Arrow Ujabulile

You are as happy as Maya Arrow Ujabule njengo-Maya

You are happier than Maya Arrow Ujabule kuno-Maya

You are the happiest Arrow Ujabule kakhulu

Hi! Arrow Sawubona (s) / Sanibona (pl)

Good morning! Arrow Sawubona

Good afternoon! Arrow Sawubona

Good evening! Arrow Sawubona

How are you? (polite) Arrow Ninjani?

How are you? (friendly) Arrow Unjani?

What's up? (colloquial) Arrow Kunjani?

I'm fine, thank you! Arrow Ngikhona, ngiyabonga!

And you? (polite) Arrow Nina?

And you? (friendly) Arrow Wena?

Good Arrow Kuhle

Do you speak English? Arrow Ingabe uyasikhuluma isingisi?

Just a little Arrow Kancane nje

What's your name? Arrow Ubani igama lakho?

My name is (John Doe) Arrow Igama lami ngingu (John Doe)

Mr.../ Mrs. .../ Miss... Arrow Mnumzane.../Nkosikazi.../Nkosazana...

Nice to meet you! Arrow Ngiyajabula ukukwazi!

You're very kind! Arrow Unomusa!

Where are you from? Arrow Uvela kuphi?

I'm from the U.S Arrow Ngivela e-U.S

I'm American Arrow NgingumMelika

Where do you live? Arrow Uhlala kuphi?

I live in the U.S Arrow Ngihlala e-U.S

Do you like it here? Arrow Uyakuthanda lapha?

How old are you? Arrow Uneminyaka emingaki?

I'm (twenty, thirty...) Years old Arrow Ngineminyaka engu- (20, 30...)

Are you married? Arrow Ushadile?

Do you have children? Arrow Unabo abantwana?

I have to go Arrow Kumelwe ngihambe

I will be right back! Arrow Ngizobuya!

Nice to meet you! Arrow Ngiyajabula ukukwazi!

Can I practice Italian with you? Arrow Ngingaprakthiza nawe isiNtaliyane?

My French is bad Arrow IsiFulentshi sami sibi

I need to practice my French Arrow Ngidinga ukuprakthiza isiFulentshi sami

Would you like to go for a walk? Arrow Ungathanda ukuhambahamba?

Can I have your phone number? Arrow Ungangipha inombolo yakho yocingo?

Can I have your email? Arrow Ungangipha i-imeyili yakho?

Are you married? Arrow Ushadile?

I'm single Arrow Ang'shadile

Are you free tomorrow evening? Arrow Kukhona okwenzayo kusasa kusihlwa?

I would like to invite you for dinner Arrow Ngingathanda ukukumemela isidlo sakusihlwa

Where do you live? Arrow Uhlala kuphi?

When can we meet? Arrow Singahlangana nini?

Do you like it? Arrow Uyayithanda?

I really like it! Arrow Ngiyithanda ngempela!

I love you Arrow Ngiyakuthanda

Would you marry me? Arrow Ngicela sishade

I hope you enjoyed this lesson about the most used phrases and vocabulary in Zulu. Please check out our main menu here for more lessons: homepage. Now check the next lesson below.


Inspirational Quote: A coward gets scared and quits. A hero gets scared, but still goes on.


Homepage ☰

Vocabulary 🔤

Numbers 🔢

Phrases 💬

Grammar 📘

More

Copyright © 2018 LEARN101.ORG.
All rights reserved.