Homepage ☰

Vocabulary 🔤

Numbers 🔢

Phrases 💬

Grammar 📘

More

Welsh Most Popular Words

Welcome to our Welsh list of the most popular words and expressions. If you memorize the whole vocabulary below, you will be able to communicate with most people in Afrikaas without many issues. Make sure you add this list to your must read pages so that you don't forget the words.

Coffee Arrow coffi

Milk Arrow llaeth (S) / llefrith (N)

Breakfast Arrow brecwast

Lunch Arrow cinio

Dinner Arrow cinio

Bread Arrow bara

Cheese Arrow caws

Chicken Arrow cyw iâr

Eggs Arrow wyau

Fish Arrow pysgod

Food Arrow Bwyd

Fruit Arrow Ffrwythau

Meat Arrow cig

Sandwich Arrow brechdan

Sugar Arrow siwgr

Tea Arrow te

Tomatoes Arrow tomatos

Vegetables Arrow Llysiau

Water Arrow dŵr

Belt Arrow gwregys

Clothes Arrow Dillad

Coat Arrow côt

Dress Arrow ffrog

Glasses Arrow sbectol

Gloves Arrow menyg

Hat Arrow het

Jacket Arrow siaced

Pants (Trousers) Arrow trowsus

Ring Arrow modrwy

Shirt Arrow crys

Shoes Arrow (e)sgidiau

Socks Arrow hosanau

Suit Arrow siwt

Sweater Arrow crys chwys

Tie Arrow tei

Umbrella Arrow ymbarél

Underwear Arrow dillad isaf

Wallet Arrow waled

Watch Arrow oriawr / wats

Do you like my dress? Arrow Ydych chi'n hoffi fy ffrog?

Book Arrow llyfr

Books Arrow llyfrau

Chair Arrow cadair

Desk Arrow desg

Dictionary Arrow geiriadur

Languages Arrow ieithoedd

Library Arrow llyfrgell

Laptop Arrow gliniadur

Page Arrow tudalen

Paper Arrow papur

Pen Arrow ysgrifben

Question Arrow cwestiwn

School Arrow Ysgol

Student Arrow myfyriwr

Teacher Arrow athro/athrawes

University Arrow prifysgol

I have a question Arrow Mae gen i gwestiwn

What's the name of that book? Arrow Beth yw enw'r llyfr yna?

Arm Arrow braich

Back Arrow cefn

Ear Arrow clust

Eye Arrow llygad

Face Arrow gwyneb

Feet Arrow traed

Fingers Arrow bysedd

Hair Arrow gwallt

Hand Arrow llaw

Head Arrow pen

Heart Arrow calon

Leg Arrow coes

Mouth Arrow ceg

Neck Arrow gwddf

Nose Arrow trwyn

Teeth Arrow dannedd

She has beautiful eyes Arrow Mae ganddi llygaid prydferth

Airplane Arrow awyren

Airport Arrow maes awyr

Bus Arrow bws

Bus station Arrow gorsaf fysiau

Car Arrow car

Flight Arrow ehediad

Help Desk Arrow desg gymorth

Hotel Arrow gwesty

Passport Arrow trwydded deithio/ pasbort

Taxi Arrow tacsi

Ticket Arrow tocyn

Tourism Arrow twristiaeth

Train (noun) Arrow trên

Train station Arrow gorsaf drenau

By train Arrow mewn tren

By car Arrow mewn car

By bus Arrow mewn bws

By taxi Arrow mewn tacsi

By airplane Arrow mewn awyren

Do you accept credit cards? Arrow Ydych chi'n derbyn cardiau credyd?

How much will it cost? Arrow Faint ydy hyn yn costi?

I have a reservation Arrow Rwyf wedi archebu bwrdd

I'd like to rent a car Arrow Hoffwn i rhenti car

I'm here on business /on vacation. Arrow Rwyf wedi dod yma ar fusnes/ ar fy ngwyliau

Is this seat taken? Arrow Ydy'r sedd yma yn rhydd?

Good luck! Arrow Pob lwc!

Happy birthday! Arrow Penblwydd Hapus!

Happy new year! Arrow Blwyddyn Newydd Dda!

Merry Christmas! Arrow Nadolig Llawen!

Baby Arrow baban/ babi

Boy Arrow bachgen

Brother Arrow Brawd

Child (female) Arrow merch

Child (male) Arrow bachgen

Cousin (female) Arrow cefnither

Cousin (male) Arrow cefnder

Daughter Arrow merch

Father Arrow Tad

Girl Arrow merch

Grandfather Arrow tad-cu (south) / Taid (north)

Grandmother Arrow mam-gu (south) / Nain (north)

Husband Arrow gŵr

Man Arrow dyn

Mother Arrow mam

People Arrow Pobl

Sister Arrow chwaer

Son Arrow mab

Wife Arrow gwraig

Woman Arrow Menyw

How old is your sister? Arrow Faint ydy oed dy chwaer di? Faint ydy oed eich chwaer chi?

What's your brother called? Arrow Beth ydy enw dy frawd? Beth ydy enw eich brawd?

Actor Arrow actor

Actress Arrow actores

Artist Arrow arlunydd

Businessman Arrow dyn busnes

Doctor Arrow meddyg

Nurse Arrow nyrs

Policeman Arrow heddwas / plismon

Singer Arrow canwr (fem. cantores)

Student Arrow myfyriwr

Teacher Arrow athro

Translator Arrow cyfieithydd

He is a policeman Arrow Plismon yw e (S) / Plismon 'di o (N)

I'm an artist Arrow Arlunydd ydw i

I'm looking for a job Arrow Rwy'n chwilio am swydd/am waith

Days Arrow dyddiau

Monday Arrow dydd Llun

Tuesday Arrow dydd Mawrth

Wednesday Arrow dydd Mercher

Thursday Arrow dydd Iau

Friday Arrow dydd Gwener

Saturday Arrow dydd Sadwrn

Sunday Arrow dydd Sul

January Arrow Ionawr

February Arrow Chwefror

March Arrow Mawrth

April Arrow Ebrill

May Arrow Mai

June Arrow Mehefin

July Arrow Gorffennaf

August Arrow Awst

September Arrow Medi

October Arrow Hydref

November Arrow Tachwedd

December Arrow Rhagfyr

Autumn Arrow (yr) Hydref

Winter Arrow (y) Gaeaf

Spring Arrow (y) Gwanwyn

Summer Arrow (yr) Haf

Time Arrow amser

Hour Arrow awr

Minute Arrow munud

Second Arrow ail

I was born in July Arrow Ces (i) fy ngeni ym mis Gorffenaf

I will visit you in August Arrow Bydda i'n ymweld â ti/chi ym mis Awst

Cold Arrow oer

Hot Arrow poeth

Rain Arrow glaw

Snow Arrow eira

Spring Arrow Gwanwyn

Summer Arrow Haf

Sun Arrow haul

Sunny Arrow heulog

Warm Arrow poeth

Wind Arrow gwynt

Windy Arrow gwyntog

Winter Arrow Gaeaf

It is raining Arrow Mae'n bwrw glaw

It is sunny Arrow Mae'n heulog

It is windy Arrow Mae'n wyntog

It's cold Arrow Mae'n oer

It's hot Arrow Mae'n dwym

Bed Arrow gwely

Bedroom Arrow ystafell wely

Computer Arrow cyfrifiadur

Door Arrow drws

Furniture Arrow dodrefn

House Arrow

Kitchen Arrow cegin

Refrigerator Arrow oergell

Room Arrow ystafell

Television Arrow teledu

Toilet Arrow toiled/ tŷ bach

Window Arrow ffenestr

Can you open the window? Arrow Allet ti/ Allwch chi agor y ffenestr?

I need to use the computer Arrow Mae angen i mi ddefnyddio'r cyfrifiadur

Arabic Arrow Arabeg

Moroccan Arrow Morocaidd

Morocco Arrow Moroco

Chinese (language) Arrow Tsieinëeg

Chinese (nationality) Arrow Tsieineaidd

China Arrow Tsieina

English Arrow Saesneg

British Arrow Prydeinig

Britain Arrow Prydain

American Arrow Americanaidd

America Arrow America

French (language) Arrow Ffrangeg

French (nationality) Arrow Ffrengig

France Arrow Ffrainc

Italian (language) Arrow Eidaleg

Italian (nationality) Arrow Eidalaidd

Italy Arrow Yr Eidal

Japanese (language) Arrow Siapaneg/ Siapaneeg

Japanese (nationality) Arrow Japaneaidd

Japan Arrow Siapan

Russian (language) Arrow Rwseg

Russian (nationality) Arrow Rwsiad

Russia Arrow Rwsia

Spanish (language) Arrow Sbaeneg

Spanish (nationality) Arrow Sbaenaidd

Spain Arrow Sbaen

I don't speak Korean Arrow Nid wy'n siarad Corëeg

I speak Italian Arrow Rwy'n siarad Eidaleg

I want to go to Germany Arrow Rwyf eisiau mynd i'r Almaen

I was born in Italy Arrow Ces (i) fy ngeni yn yr Eidal

Black Arrow du

Blue Arrow glas

Brown Arrow brown

Colors Arrow Lliwiau

Green Arrow gwyrdd

Orange Arrow oren

Red Arrow coch

White Arrow gwyn

Yellow Arrow melyn

I have black hair Arrow Mae gen i wallt du

Your cat is white Arrow Mae dy gath di'n wyn

Far Arrow pell

Here Arrow yma

Left Arrow i'r chwith

Right Arrow i'r dde

Near Arrow ger

Straight Arrow syth ymlaen

There Arrow draw fan yna

Can I help you? Arrow Alla i eich helpu?

Can you help me? Arrow Allwch chi fy helpu i?

Can you show me? Arrow Allwch chi ddangos i mi?

Come with me! Arrow Dewch gyda fi!

I'm lost Arrow Rwyf ar goll

I'm not from here Arrow Nid wy'n dod o fan hyn yn wreiddiol

Turn left Arrow Trowch i'r chwith

Turn right Arrow Trowch i'r dde

Can you take less? Arrow Ydych chi'n fodlon cymryd llai?

Do you accept credit cards? Arrow Ydych chi'n derbyn cardiau credyd?

How much is this? Arrow Faint yw hwn?

I'm just looking Arrow Dim on edrych ydwyf, diolch

Only cash please! Arrow Dim ond arian parod os gwelwch yn dda!

This is very expensive Arrow Mae hwn yn ddrud iawn

I'm vegetarian Arrow Rwy'n llysieuwr

It is very delicious! Arrow Mae'n flasus iawn!

May we have the check please? Arrow Gallwn ni gael y bil os gwelwch yn dda?

The bill please! Arrow Y bil os gwelwch yn dda!

Waiter / waitress! Arrow gweinydd/ gweinyddes!

What do you recommend? (to eat) Arrow Beth ydych chi'n ei argymell i fwyta?

What's the name of this dish? Arrow Beth yw enw'r pryd yma?

Menu Arrow bwydlen

Spoon Arrow llwy

No problem! Arrow Dim problem!

Accident Arrow damwain

Ambulance Arrow ambiwlans

Doctor Arrow meddyg

Headache Arrow cur pen

Heart attack Arrow trawiad ar y galon

Help me Arrow Helpwch fi

Hospital Arrow ysbyty

Medicines Arrow meddyginiaethau

Pharmacy Arrow fferyllfa

Poison Arrow gwenwyn

Police Arrow heddlu

Stomach ache Arrow poen stumog

Are you okay? Arrow Ydych chi'n iawn?

Call a doctor! Arrow Ffoniwch y meddgyg/ doctor

Call the ambulance! Arrow Ffoniwch yr ambiwlans

Call the police! Arrow Ffoniwch yr heddlu!

Calm down! Arrow Tawelwch/ Llonydd os gwelch yn dda!

I feel sick Arrow Rwy'n teimlo'n dost

It hurts here Arrow Mae'n brifo yma

It's urgent! Arrow Mae'n achos brys!

Stop! Arrow Stopiwch!

Thief! Arrow Lleidr!

Animal Arrow anifail

Cat Arrow cath

Dog Arrow ci

Horse Arrow ceffyl

Do you have any animals? Arrow Oes gen ti anifeiliaid anwes?

I have a dog Arrow Mae gen i gi

Small Arrow bach

Big Arrow mawr

Tall Arrow tal

Short Arrow byr

Cheap Arrow rhad

Expensive Arrow prud

Good Arrow da

Bad Arrow drwg

Wrong Arrow anghywir

Right (correct) Arrow cywir

New Arrow newydd

Old (opposite of new) Arrow hen

Young Arrow ifanc

Old (opposite of young) Arrow hen

Difficult Arrow anodd

Easy Arrow rhwydd

This is too expensive Arrow Mae hwn yn rhy brud

Am I right or wrong? Arrow Ydw i'n gywir neu'n anghywir?

Here Arrow yma

There Arrow yna/ yno

Quickly Arrow yn gyflym

Really Arrow iawn

Slowly Arrow yn araf

Always Arrow o hyd/ wastad

Never Arrow byth

Sometimes Arrow am bell with/ weithiau

Next week Arrow wythnos nesaf

Now Arrow nawr

Soon Arrow yn fuan (n)/ cyn bo' hir (s)

Today Arrow heddiw

Tomorrow Arrow yfory

Tonight Arrow heno

Yesterday Arrow ddoe

Do you like it here? Arrow Ydych chi'n ei hoffi yma?

See you later! Arrow Wela i di (wedyn)!

Thank you very much! Arrow Diolch yn fawr iawn!

Woman Arrow menyw

Women Arrow menywod

Man Arrow dyn

Men Arrow dynion

Boy Arrow bachgen

Boys Arrow bechgyn

Girl Arrow merch

Girls Arrow merched

Country Arrow gwlad

Countries Arrow Gwledydd

We speak two languages Arrow Rydym ni'n siarad dwy iaith

Cat Arrow cath

Dog Arrow ci

Woman Arrow menyw

Women Arrow menywod

Mother Arrow Mam

Sister Arrow Chwaer

I have a dog Arrow Mae gen i gi

I speak Italian Arrow Rwy'n siarad Eidaleg

A French teacher is here Arrow Mae athro Ffrangeg yma

The French teacher is here Arrow Mae'r athro Ffrangeg yma

Some languages are hard Arrow Mae rhai ieithoedd yn anodd

Many languages are easy Arrow Mae llawer o ieithoedd yn rhwydd

The student speaks Korean Arrow Mae'r myfyriwr yn siarad Corëeg

A student speaks Korean Arrow Mae myfyriwr yn siarad Corëeg

Some students speak Korean Arrow Mae rhai myfyrwyr yn siarad Corëeg

In front of Arrow o flaen

Behind Arrow tu ôl i

Before Arrow cyn

After Arrow ar ôl

Inside Arrow tu mewn

With Arrow gyda

Without Arrow heb

Outside Arrow tu allan i

On top of Arrow ar ben/ uwchben

Under Arrow o dan

And Arrow a

Between Arrow rhwng

But Arrow ond

For Arrow ar gyfer

From Arrow o

In Arrow yn

Near Arrow agos

Or Arrow neu

Can I practice Italian with you? Arrow Galla i ymarfer Eidaleg gyda chi?

I speak French but with an accent Arrow Rwy'n siarad Ffrangeg on mae gen i acen

Boy Arrow Bachgen

Girl Arrow Merch

Man Arrow Dyn

Woman Arrow menyw

Father Arrow tad

Mother Arrow mam

Brother Arrow brawd

Sister Arrow chwaer

Cat (Masc.) Arrow cath

Cat (Fem.) Arrow cath

He is tall Arrow Mae e'n dal

She is tall Arrow Mae hi'n dal

He is a short man Arrow Mae e'n ddyn byr

She is a short woman Arrow Mae hi'n fenyw byr

One Arrow un

Two Arrow dau

Three Arrow tri

Four Arrow pedwar

Five Arrow pump

Six Arrow chwech

Seven Arrow saith

Eight Arrow wyth

Nine Arrow naw

Ten Arrow deg

I Arrow fi

You Arrow ti

He Arrow ef

She Arrow hi

We Arrow ni

You (plural) Arrow chi

They Arrow nhw

I love you Arrow Rwy'n dy garu di

Me Arrow fi

You Arrow ti

Him Arrow ef

Her Arrow hi

Us Arrow ni

You (plural) Arrow chi

Them Arrow nhw

Give me your phone number Arrow Rho dy rhif ffôn i mi

I can give you my email Arrow Galla i roi fy nghyfeiriad ebost i ti

My Arrow fy

Your Arrow dy

His Arrow ei

Her Arrow ei

Our Arrow ein

Your (plural) Arrow eich

Their Arrow eu

His email is … Arrow Ei gyfeiriad ebost ydy...

My phone number is … Arrow Fy rhif ffôn ydy...

How? Arrow Sut?

What? Arrow Beth?

When? Arrow Pryd?

Where? Arrow Ble?

Who? Arrow Pwy?

Why? Arrow Pam?

Can I help you? Arrow Alla i eich helpu?

Can you help me? Arrow Allwch chi fy helpu i?

Do you speak English? Arrow Ydych chi'n siarad Saesneg?

How much is this? Arrow Faint yw hwn?

What is your name? Arrow Beth yw dy enw di?

What time is it? Arrow Faint o'r gloch ydy hi?

When can we meet? Arrow Pryd gallwn ni gwrdd?

Where do you live? Arrow Lle ydych chi'n byw?

Who is knocking at the door? Arrow Pwy sydd yn curo'r drws?

Why is it expensive? Arrow Pam ei fod e mor brud?

No Arrow na

Nothing Arrow dim byd

Not yet Arrow dim eto

No one Arrow neb

No longer Arrow dim rhagor

Never Arrow byth

Cannot Arrow dim yn gallu

Should not Arrow dylid ddim

Don't worry! Arrow Paid/ Peidiwch a phoeni!

I cannot remember the word Arrow Nid wyf yn cofio un gair

I do not speak Japanese Arrow Nid wyf yn siarad Siapaneeg

I don't know! Arrow Nid wy'n gwybod!

I'm not fluent in Italian yet Arrow Nid wyf yn gallu siarad Eidaleg yn rhugl eto

No one here speaks Greek Arrow Does neb yma yn siarad Groeg

No problem! Arrow Dim problem!

To drive Arrow gyrru

To drive Arrow gyrru

To give Arrow rhoi

To have Arrow cael

To know Arrow adnabod/ gwybod

To understand Arrow deall

To work Arrow gweithio

To write Arrow ysgrifennu

He understands me Arrow Mae hi'n fy neall i

He understood me Arrow Deallodd e fi

He will understand me Arrow Bydd e'n fy neall i

I see you Arrow Rwy'n dy weld di

He reads a book Arrow Mae e'n darllen llyfr

He understands me Arrow Mae hi'n fy neall i

She has a cat Arrow Mae ganddi chath

She knows my friend Arrow Mae hi'n adnabod fy ffrind

We want to learn Arrow Rydym ni eisiau dysgu

We think Spanish is easy Arrow Rydym ni'n meddwl bod Sbaeneg yn rhwydd

They drive a car Arrow Gyrron nhw car

They smile Arrow Mae nhw'n gwenu

I saw you Arrow Gwelais i ti

I wrote with a pen Arrow Defnyddiais ysgrifbin i ysgrifennu

You loved apples Arrow Roeddet ti'n caru afalau

You gave money Arrow Rhoddaist ti arian

You played tennis Arrow Chwaraeaist ti tennis

He understood me Arrow Deallodd e fi

She had a cat Arrow Roedd ganddi chath

She knew my friend Arrow Roedd hi'n adnabod fy ffrind

We wanted to learn Arrow Roeddym ni eisiau dysgu

They smiled Arrow Gwnaethon nhw wenu

I will see you Arrow Bydda i'n dy weld di

I will write with a pen Arrow Bydda i'n defnyddio ysgrifbin i ysgrifennu

He will read a book Arrow Bydd e'n ddarllen llyfr

He will understand me Arrow Bydd e'n fy neall i

We will think about you Arrow Byddwn ni'n meddwl amdanyt ti

Go! Arrow Ewch!

Stop! Arrow Stopiwch!

Don't Go! Arrow Peidiwch mynd!

Stay! Arrow Arhoswch!

Come here! Arrow Dewch yma!

Be quiet! Arrow Byddwch dawel!

Go straight Arrow Ewch syth ymlaen

Wait! Arrow Arhoswch!

Let's go! Arrow Dewch ymlaen!

Sit down! Arrow Eisteddwch i lawr!

Good Arrow da

Better Arrow gwell

Best Arrow gorau

Bad Arrow drwg

Worse Arrow gwaeth

Worst Arrow gwaethaf

Taller Arrow yn dalach

Shorter Arrow yn fyrach

Younger Arrow yn ifancach

Older Arrow yn henach

As tall as Arrow mor dal a

Taller than Arrow yn dalach na

Shorter than Arrow yn fyrach na

More beautiful Arrow yn fwy prydferth

Less beautiful Arrow yn llai prydferth

Most beautiful Arrow y prydferthaf

Happy Arrow hapus

Happier Arrow hapusach

Happiest Arrow hapusaf

You are happy Arrow rydych yn hapus

You are as happy as Maya Arrow rydych yr un more hapus a Maya

You are happier than Maya Arrow rydych yn hapusach na Maya

You are the happiest Arrow Chi ydy'r hapusaf

Hi! Arrow Helo!

Good morning! Arrow Bore da!

Good afternoon! Arrow Prynhawn da!

Good evening! Arrow Noswaith dda!

How are you? (polite) Arrow Sut ydych chi?

How are you? (friendly) Arrow Sut wyt ti?

What's up? (colloquial) Arrow Beth sy'n digwydd?

I'm fine, thank you! Arrow Rydw i'n iawn, diolch!

And you? (polite) Arrow Beth amdanoch chi?

And you? (friendly) Arrow Beth amdanat ti?

Good Arrow da

Do you speak English? Arrow Ydych chi'n siarad Saesneg?

Just a little Arrow Dim ond tipyn bach

What's your name? Arrow Beth yw dy enw di?

My name is (John Doe) Arrow Fy enw i ydy (John Doe)

Mr.../ Mrs. .../ Miss... Arrow Mr../ Mrs../ Miss..

Nice to meet you! Arrow Neis i gwrdd a chi!

You're very kind! Arrow Rydych chi'n garedig iawn!

Where are you from? Arrow Lle ydych chi'n dod o?

I'm from the U.S Arrow Rwy'n dod o'r UDA

I'm American Arrow Rwy'n Americanaidd

Where do you live? Arrow Lle ydych chi'n byw?

I live in the U.S Arrow Rwy'n byw yn yr UDA

Do you like it here? Arrow Ydych chi'n ei hoffi yma?

How old are you? Arrow Beth yw dy oed di?

I'm (twenty, thirty...) Years old Arrow Rwy'n (ugain, trideg) mlwydd oed

Are you married? Arrow Ydych chi'n briod?

Do you have children? Arrow Oes gennych chi blant?

I have to go Arrow Mae'n rhaid i mi fynd

I will be right back! Arrow Bydda i nol cyn gynted a phosibl!

Nice to meet you! Arrow Neis i gwrdd a chi!

Can I practice Italian with you? Arrow Galla i ymarfer Eidaleg gyda chi?

My French is bad Arrow Mae fy Ffrangeg yn wael

I need to practice my French Arrow Mae angen i mi ymarfer fy Ffrangeg

Would you like to go for a walk? Arrow Hoffech chi find am dro?

Can I have your phone number? Arrow Alla i gael dy rhif ffon?

Can I have your email? Arrow Alla i gael dy gyfeiriad ebost?

Are you married? Arrow Ydych chi'n briod?

I'm single Arrow Nid wyf yn briod

Are you free tomorrow evening? Arrow Ydych chi'n rhydd nos yfory?

I would like to invite you for dinner Arrow Hoffwn i eich gwahodd chi am bryd o fwyd nos yfory

Where do you live? Arrow Lle ydych chi'n byw?

When can we meet? Arrow Pryd gallwn ni gwrdd?

Do you like it? Arrow Ydych chi'n ei hoffi?

I really like it! Arrow Rwy'n ei hoffi yn fawr iawn!

I love you Arrow Rwy'n dy garu di

Would you marry me? Arrow Gwnei di fy mhriodi i?

I hope you enjoyed this lesson about the most used phrases and vocabulary in Welsh. Please check out our main menu here for more lessons: homepage. Now check the next lesson below.


Inspirational Quote: A coward gets scared and quits. A hero gets scared, but still goes on.


Homepage ☰

Vocabulary 🔤

Numbers 🔢

Phrases 💬

Grammar 📘

More

Copyright © 2018 LEARN101.ORG.
All rights reserved.